1.2 Kommuneplan

I Kommuneplan 2017 for Norddjurs Kommune er der følgende mål for drikkevand:

  • Grundvandet skal beskyttes mod forurening.
  • Alle forbrugere af drikkevand skal sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder drikkevand af god kvalitet.
  • Drikkevandsforsyningen skal baseres på grundvand, der kun har gennemgået simpel vandbehandling.
  • For at udnytte grundvandsforekomsterne optimalt skal vandforsyningen, i det omfang det er hensigtsmæssigt, bygge på en decentral indvindingsstruktur.
  • Indvindingen af grundvand skal begrænses til det nødvendige.

Derudover er der fastsat rammer for udviklingen af Norddjurs Kommune. Vandforsyningsplanen må ikke være i modstrid med de mål og rammer, der er fastsat i Kommuneplanen.