1.5 Tilblivelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 23. april 2019, at arbejdet med at udarbejde en ny vandforsyningsplan til afløsning af Vandforsyningsplan 2011-17 skulle påbegyndes snarest.

Efter arbejdet blev påbegyndt, har der været afholdt møder med vandværkerne i mindre grupper hen over sommeren 2019 med henblik på at få vandværkernes umiddelbare input til ønsker til den nye plan.

Et foreløbigt udkast har været præsenteret for vandværkerne på møde afholdt på Stenvad Mosebrugscenter den 6. august 2020.

Det endelige udkast har været forelagt på virtuelt møde afholdt den 9. november 2019, hvor vandværker, sundhedsstyrelsen og andre relevante interessenter var indbudt. Endvidere har det været fremsendt til samme kreds til kommentering.

Efter dette møde er planen politisk behandlet og vedtaget den 23. februar 2021, og sendt i 8 ugers høring med udløb af høringsperioden den 10. maj 2021. Herefter er høringssvar bearbejdet og indarbejdet i den endelige plan.