2.1 Forsynings- og indvindingsstruktur

2.1.1 Verdensmål

 • #6.4.Inden 2030 skal effektiviteten af vandforbrug indenfor alle sektorer væsentlig øges, og der skal sikres bæredygtig opsamling og forsyning af frisk vand for at imødekomme vandknaphed, og for at reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.
 • #6.5.Inden 2030 skal forvaltning af vandressourcer integreres på alle niveauer, herunder gennem samarbejde på tværs af landegrænser, som det er relevant.
 • #bStøtte og styrke lokalsamfundenes deltagelse i at forbedre forvaltningen af vand- og sanitet.

2.1.2 Målsætninger

 • Kommunens vandforsyning skal baseres på en robust, decentral struktur.
 • Vandindvindingen skal ske spredt for at sikre forsyningssikkerhed og naturinteresser.
 • Der skal skabes rammer for et styrket samarbejde mellem vandværkerne, både administrativt og teknisk
 • Der skal ikke anvendes mere vand end højst nødvendigt
 • Der skal udarbejdes en vandressourceplan for Norddjurs Kommune, inklusive Anholt

2.1.3 Retningslinjer

 • Norddjurs Kommune vil i fornødent omfang bistå vandværkerne i deres arbejde for at sikre, at de er effektive. Dette samarbejde skal både ske på individuelle tilsyn og gennem fora som Norddjurs Vandråd.
 • Norddjurs Kommune vil fremme tiltag, der kan styrke samarbejdet mellem vandværkerne, både indenfor kommunen og på tværs af kommunegrænsen
 • Indvinding til drikkevand skal i videst muligt omfang ske fra områder med særlige drikkevandsinteresser.
 • Grundvandsressourcen skal udnyttes således, at negative effekter på vandkvalitet, vådområder og recipienter minimeres.
 • Indvindingstilladelser gives kun til et acceptabelt vandforbrug for at minimere svind og overforbrug.
 • Der skal løbende arbejdes for at reducere vandspild, herunder sikre, at vandværkernes ledningsnet er i bedst mulig tilstand.

2.1.4 Redegørelse

Norddjurs kommune har en decentral vandforsyningsstruktur. Der er 47 private almene vandværker, herunder 5 almene vandværker under Vandcenter Djurs, 7 anlæg der forsyner institutioner, hoteller, camping og lignende og cirka 900 anlæg der forsyner 1 til 9 ejendomme. Derudover er der 170 markvandingsanlæg og 21 anlæg til andre formål (gartneri, idrætsanlæg, industri, øvrige formål osv.), jf. nedenstående tabel 2.1.

 

Tabel 2.1 Vandforsyningen i kommunen er fordelt på anlægstyper:

Anlægstype

Antal

Almene vandværker - produktion1

39 

Almene vandværker – distribution2

83

Enkeltindvindere4

685

Enkeltindvindere med fællesanlæg5

223

Institutioner, hoteller, camping og lign.

7

Markvandingsanlæg

175

Gartnerier og planteskoler

12

Idrætsanlæg

5

Øvrige anlæg6

10

1Almene vandværker - produktion er defineret som kildeplads som har eller burde have selvstændig indvindingstilladelse

2Almene vandværker – distribution er defineret som værker der har selvstændigt forsyningsnet, men som ikke selv har produktionsanlæg

3AquaDjurs regnes for et distributionsvandværk, der forsyner en række bysamfund

4Enkeltindvindere er ejendomme med egen vandforsyning. Omfatter også ejendomme der udlejes og ejendomme med tilknyttet CVR-nummer

5Enkeltindvindere med fællesanlæg omfatter ejendomme der modtager vand fra et fællesanlæg med op til 9 tilsluttede

6Øvrige anlæg er industri, husdyrfarme, grusgrave og lignende

 

Størrelsesmæssig fordeling af de almene produktionsvandværker fremgår af tabel 2.2.

 

Tabel 2.2 Størrelsesmæssigt fordeling af de 38 almene produktionsvandværker (Sostrup Vandværk endnu ikke inkluderet)

Størrelse1

Antal

Samlet tilladt årlig indvindingsmængde

Årligt gennemsnit af indvinding i 2017 – 2019

< 10 m3/dag

4

10.000 m3

7.544 m3

< 100 m3/dag

19

366.500 m3

281.416 m3

< 1.000 m3/dag

12

1.512.000 m3

944.549 m3

<10.000 m3/dag

3

2.443.000 m3

1.805.886 m3

 

Figur 2.1 Antallet af almene indvindingsanlæg fordelt på kategorier og indvindingen 2017-19 for de enkelte kategorier

 

De tre største værker i ovenstående tabel 2.2 er Vandsam, samt Vandcenter Djurs værker i Vejlby og Havdal. Vandcenter Djurs værk i Dolmer har en indvindingstilladelse på 600.000 m3 årligt, men den udnyttes langtfra, så dette værk henregnes i kategorien < 1.000 m3/dag. Der er givet tilladelse til det nye Sostrup Vandværk med tilladt mængde på 1.000.000 m3/år. Når anlægget tages i drift i løbet af 2022, vil der ske en reduktion af indvindingsmængden i enten Havdal eller Vejlby.

Det skal bemærkes, at Vandsam ikke har noget selvstændigt forsyningsområde. Ovenstående tabel 2.2 er derfor alene baseret på indvundne vandmængder. Lovgivningsmæssigt er vandværkerne delvis reguleret efter den mængde vand der distribueres i et forsyningsområde, for så vidt angår kontrol med vandkvalitet.

Liste over vandværkerne, deres indvindingstilladelse og samlet indvinding 2017 – 19 fremgår af bilag 1.

Størrelsesmæssig fordeling af de almene distributionsvandværker fremgår af tabel 2.3.

 

Tabel 2.3 Størrelsesmæssig fordeling af de 8 almene distributionsvandværker:

Størrelse1

Antal

Samlet import i 2019

< 10 m3/dag

2

3.831 m3

< 100 m3/dag

2

28.976 m3

< 1.000 m3/dag

3

146.068 m3

<10.000 m3/dag

1

375.720 m3

1Størrelsen er beregnet ud fra den samlede import samt eventuel egenproduktion i 2019. Ring og Vester Alling blev distributionsvandværker i løbet af 2019

 

En oversigt over distributionsvandværkerne og deres import fremgår af bilag 2.

 

Decentral vandforsyning

Den fremtidige forsyning med drikkevand i Norddjurs Kommune skal fortsat baseres på decentralt placerede, almene vandværker. En decentral indvinding vil reducere påvirkningen af de enkelte grundvandsmagasiner, hvorved indvirkningen på natur- og vådområder mindskes. Ligeledes vil en decentral forsyningsstruktur øge forsyningssikkerheden i kommunen, idet en eventuel forurening af grundvandsmagasin eller vandforsyning derved kan begrænses til at påvirke færre vandværker og dermed et færre antal forbrugere.

Det forventes at BNBO, indsatsplaner og en grundvandsressource under pres giver store udfordringer i fremtiden for de mindre værker, som kan betyde at nogle bliver nedlagt eller bliver distributionsvandværker.

En af måderne den decentrale struktur kan opretholdes, er ved øget teknisk og administrativt samarbejde mellem vandværkerne. Ved øget samarbejde, kan der sikres en mere rationel drift af de små og mellemstore vandværker. Der kan også fokuseres på samarbejde på tværs af kommunegrænsen.

I den østlige ende af kommunen er langt den største producent af vand Vandcenter Djurs. Deres indvinding er fordelt på tre kildepladser. Der er givet tilladelse til en ny kildeplads med 1.000.000 m3 årligt i skovene ved Sostrup med henblik på at forstærke deres indvindingsstrategi. Tilladelsen blev givet den 8. februar 2021.

Derudover er der bygget et nyt stort vandværk, Vandsam, i den vestlige ende af kommunen, der fungerer som producerende vandværk for en række distributionsvandværker. Dette værk har en indvindingstilladelse på 700.000 m3 årligt og indvinder fra fire boringer i Løvenholmskoven. Der er primo 2021 ansøgt om udvidelse til 1-1.2.000.000 m3.

Alene med Vandcenter Djurs kildepladser og Vandsam vurderes det, at den decentrale tankegang er opretholdt, også selvom der vil ske en nedgang i antallet af de øvrige vandværker, idet indvindingen sker fra 21 boringer fordelt på fire kildepladser der indvinder fra fire adskilte magasiner. Det er dog en forudsætning, at Vandsam og Vandcenter Djurs sikrer en kapacitet hvor de kan forsyne øvrige værker der måtte ønske at blive nedlagt eller overgå til distributionsvandværk.

Ud over Vandsam og Vandcenter Djurs, er der en række af de mellemstore værker som vurderes robuste indenfor planperioden, så der forventes stadig et stort antal vandværker i Norddjurs Kommune.

 

Vandcenter Djurs

Vejlby, Havdal og Dolmer Vandværk udgør sammen med Anholt Vandværk forsyningsselskabet Vandcenter Djurs. Som nævnt ovenfor har Vandcenter Djurs fået tilladelse til at etablere en kildeplads i skovene ved Sostrup. Når kildeplads og vandbehandlingsanlæg ved Sostrup er etableret, forventer Vandcenter Djurs at gentænke sin strategi, herunder hvilke værker vandcentret vil bevare for eftertiden. Dette vil eventuelt kræve et tillæg til vandforsyningsplanen. Som vandsektorvandværk kan Vandcenter Djurs ifølge vandforsyningslovens kapitel 8 pålægges at kunne rumme andre vandværker der ikke længere ønsker at opretholde egen bestyrelse.

 

Vandsam

Vandsam, der blev etableret i 2017, er udelukkende et produktionsvandværk, og har ikke noget selvstændigt forsyningsområde. Det forsyner for tiden følgende distributionsvandværker:

 • AquaDjurs
 • Vivild
 • Hevring
 • Holbæk
 • Øster Alling
 • Fløjstrup i Randers Kommune (Forsynes via AquaDjurs, overgår formentlig til AquaDjurs i 2021)

Vandcenter Djurs er det primære selskab i den østlige del af kommunen og Vandsam er det primære selskab i den vestlige del af kommunen. Disse skal som sådan sikres vilkår og kapacitet så de kan levere til øvrige værker, der naturligt kan aftage vand fra disse to selskaber, enten ved at overgå til distributionsvandværk eller ved helt at blive fusioneret ind i enten Vandcenter Djurs eller et af værkerne under Vandsam, her primært AquaDjurs. Norddjurs Kommune vil som udgangspunkt ikke hindre, at Vandcenter Djurs og Vandsam forsyner over kommunegrænsen, hvis selskabernes indvindingstilladelser i øvrigt er store nok til at sikre intentionerne i herværende vandforsyningsplan om nødvendigt at forsyne de af kommunes øvrige værker, der måtte ønske det.

Tabel 2.4 viser tilladt indvindingsmængder for vandværker under Vandcenter Djurs og Vandsam, samt værkernes gennemsnitlige årlige indvinding.

 

Tabel 2.4 Indvindingstilladelse og indvinding fra Vandcenter Djurs og Vandsam.

 

Samlet tilladt indvindingstilladelse

Samlet gennemsnitlig indvinding 2017 til 20191

Vandcenter Djurs2

      Havdal kildeplads

      Dolmer kildeplads

      Vejlby kildeplads

      Anholt Vandværk

2.368.000 m3

     1.000.000 m3

        600.000 m3

        743.000 m3

         25.000 m3

1.487.035 m3

     688.917 m3

     223.267 m3

     555.767 m3

       19.084 m3

Vandsam

700.000 m3

561.202 m3

1For Vandsam gælder perioden 2018 og 2019

2For Vandcenter Djurs vises tallene både for Vandcentret som helhed og delt op på Vandcentrets enkelte vandværker

 

AquaDjurs

AquaDjurs er Norddjurs Kommunes største distributionsvandværk, og er det distributionsvandværk, der forventes at kunne rumme de øvrige distributionsvandværker der forsynes fra Vandsam. Som vandsektorvandværk kan AquaDjurs ifølge vandforsyningslovens kapitel 8 pålægges at rumme andre vandværker der ikke længere ønsker at opretholde egen bestyrelse. Det fremgår af bilag 2 hvilke bysamfund AquaDjurs forsyner.

 

Øvrige værker i kommunen

Norddjurs Kommune anerkender, at der lokalt stadig kan være ønske om at opretholde en vandforsyning, og vil derfor fortsætte sit samarbejde med vandværkerne i kommunen, med mindre særlige forhold taler for at et vandværk skal nedlægges. Flertallet af værkerne er også så robuste, at de kan opretholde indvinding eller forsyning i den kommende planperiode, især hvis de har fokus på et øget samarbejde samt løbende fokus på bestyrelsesarbejde optimering af drift og forsyningssikkerhed.

 

Anholt

Anholt er særlig udfordret, idet der er en begrænset grundvandsressource med risiko for påvirkning fra de underliggende salte magasiner, samtidig med, at der er et stort forbrug i sommerperioden. Det er derfor vigtigt, at der er særlig fokus på en rationel udnyttelse af ressourcen, og det forventes, at der løbende arbejdes med forsyningssikkerheden på øen.

 

Klimaudfordringer

I de kommende år vil der sandsynligvis blive stadig større udfordringer hvor perioder med tørke bliver afløst af perioder med meget nedbør, ofte i så store mængder at det vil afstrømme via overfladevand. Det er derfor af afgørende betydning, at grundvandsressourcen udnyttes rationelt. Dette kan blandt andet løses på følgende måder:

 • Tilladelserne skal ved fornyelser holdes på et acceptabelt niveau, typisk det aktuelle behov tillagt 20 - 25 % med mindre særlige grunde godtgør en større tilladelse
 • Det tilstræbes at nye kildepladser placeres i skov- eller naturområder eller områder hvor der ikke markvandes i stor udstrækning
 • Vandværkerne skal have fokus på at reducere vandspild, herunder ved at sikre et tæt ledningsnet
 • Samarbejde mellem vandværkerne, både internt i kommunen og på tværs af kommunegrænser
 • En vandressourceplan skal sikre, at de enkelte magasiner ikke overudnyttes. Samtidig skal en vandressourceplan sikre, at der er vand nok til drikkevand inden der gives tilladelse til anden indvinding, herunder markvanding.
 • Det enkelte vandværk skal sikre, at oversvømmelser og tørke ikke udgør en risiko for forsyningssikkerheden.