2.2 Forsyningsområder

2.2.1 Verdensmål

  • #6.1Inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle.
  • #6.4Inden 2030 skal effektiviteten af vandforbrug indenfor alle sektorer væsentlig øges, og der skal sikres bæredygtig opsamling og forsyning af frisk vand for at imødekomme vandknaphed, og for at reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.

 2.2.2 Målsætninger

  • Alle ejendomme indenfor vandværkernes forsyningsområde skal tilbydes forsyning af drikkevand fra vandværkerne på rimelige vilkår.

2.2.3 Retningslinjer

  • Vandværkerne har ret og pligt til forsyning af drikkevand i hele deres forsyningsområde
  • Når en ejendom tilsluttes almen vandforsyning, skal hele ejendomme som hovedregel tilsluttes
  • Der kan som hovedregel ikke forventes nye tilladelser til vand til dyrehold, erhverv eller tilsvarende fra markvandingsboringer.
  • Ved tilslutning af ejendomme til almen vandforsyning, skal ubenyttede boringer og brønde sløjfes forskriftsmæssigt. Der kan normalt ikke meddeles tilladelse til havevanding, kreaturvanding eller anden sekundær brug.
  • Vandbehov til nye industrivirksomheder skal som hovedregel dækkes af almene vandforsyninger.
  • Ejendomme allerede tilsluttet vandværk kan ikke forvente tilladelse til at (re)etablere egen vandforsyning. Undtaget herfra er markvandingsboringer.
  • Der vil, som udgangspunkt, blive meddelt forbud mod erstatningsboring

2.2.4 Redegørelse

Hvert vandværk er gennem tidligere planer blevet tildelt et forsyningsområde indenfor hvilket vandværket har ret og pligt til at varetage den nødvendige vandforsyning. Forsyningsområderne fremgår af link til WebKort. Retten til forsyning gælder dog ikke forsyning til markvanding.

Nedenstående tabel 2.5 viser antallet af forsynede og uforsynede landbrug med dyrehold i Norddjurs Kommune, da de udgør langt den største kategori af virksomheder med et væsentligt vandforbrug. Grundlaget for tabellen fremgår af bilag 5.

 

Tabel 2.5 Ejendomme med væsentligt dyrehold og deres forsyningsforhold.

Forsynede landbrug med dyrehold

Uforsynede landbrug med dyrehold

Forsynede landbrug m. dyreholds andel af det samlede vandforbrug i 2019

84

47

16 %

Tabellen gælder landbrug med dyrehold der har et forbrug på mere end 1000 m3 i 2019. For uforsynede landbrug med dyrehold er der tale om et skøn. Det fremgår af prognoseafsnittet hvorledes skønnet er foretaget. I bilag 5 er der uddybende oplysninger om de enkelte vandværkers forsyning af landbrug med dyrehold.

 

En forudsætning for forsyningsret og –pligt indenfor forsyningsområderne er, at der føres en takstpolitik så fremtidig forsyning sker på økonomisk rimelige vilkår for alle forbrugerkategorier. Det er således muligt at lave differentierede takster for forskellige forbrugskategorier. Til gengæld kan ejere af ejendomme beliggende indenfor forsyningsområde forvente krav om tilslutning til alment vandværk, hvis der opstår vedvarende tekniske eller kvalitetsmæssige problemer med vandforsyningen i et omfang, så der er en sundhedsrisiko.

Som udgangspunkt bevarer vandværkerne de forsyningsområder, der blev fastlagt i tidligere vandforsyningsplaner. Men enkelte vandværker har efter ønske fået reduceret deres forsyningsområde, da der i lovgivningen ikke længere er krav om regelmæssig kontrol med hovedparten af ejendomme med egen vandforsyning. Det betyder, at vandværkerne ikke længere kan have samme forventning til nye tilslutninger. De områder, der er fjernet fra vandværkernes forsyningsområde, er områder med få ejendomme hvor der er langt til forsyningsledningsnettet.  Derudover er der sket enkelte rettelser i grænserne, så de afspejler de aktuelle forhold.  Reduktioner og justeringer er sket i samarbejde med vandværkerne i forbindelse med udarbejdelse af herværende plan.

 

2.2.5 Ejendomme med egen vandforsyning

Da der ikke længere er krav men blot en anbefaling om regelmæssig kontrol for hovedparten af ejendommene med egen vandforsyning, er der jf. ovenstående afsnit i visse tilfælde sket en reduktion af forsyningsområderne. Det har den konsekvens, at antallet af ejendomme udenfor forsyningsområde er steget fra 16 ejendomme til 40 ejendomme.

Disse ejendomme er overvejende spredt beliggende ejendomme langt fra eksisterende ledningsnet, og det vil derfor være uhensigtsmæssigt dyrt at få disse ejendomme tilsluttet. Det skal sikres, at også disse ejendomme har vedvarende adgang til sikkert drikkevand, f.eks. ved ikke at forbyde erstatningsboringer, tillade at bore dybere, tillade simpel vandbehandling eller tillade tilslutning til naboejendom. I sidstnævnte tilfælde kan der komme krav om fremtidig regelmæssig drikkevandskontrol.

Disse ejendomme fremgår af link til WebKort.

 

2.2.6 Supplerende eller ændret anvendelse af brønd eller boring

Det kan ikke forventes, at enkeltejendomme, der tilsluttes vandværk kan få lov til at beholde deres anlæg til sekundært brug, og der vil derfor blive meddelt afgørelse om, at overflødige boringer og brønde skal sløjfes forskriftsmæssigt. Dette vil reducere risikoen for forurening af grundvandsressourcen på grund af manglende tilsyn og vedligehold med anlæg til sekundært brug.

 

2.2.7 Erstatningsboringer

Ifølge vandforsyningslovens § 21 stk. 2 kan boringer uden tilladelse etableres op til 5 meter fra et eksisterende anlæg, såfremt det har til formål at opretholde en eksisterende vandforsyning hvis der er et pludseligt opstået problem med vandforsyningen. Anmeldelse skal gives til Norddurs Kommune inden arbejdet påbegyndes.

Uanset bestemmelserne i § 21 stk. 2. kan Norddjurs Kommune ifølge § 21 stk. 3 bestemme, at der ikke må etableres erstatningsboring uden der er meddelt tilladelse efter § 21 stk. 1, der siger:

Vandindvindingsanlæg må ikke etableres eller på væsentlig måde udbedres eller ændres, før kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse hertil”.

Denne afgørelse kan træffes for ejendomme beliggende indenfor et vandværks forsyningsområde eller hvis der er viden om, at arealet hvor erstatningsboringen skal placeres er forurenet eller forureningstruet. En afgørelse efter § 21 stk. 3 skal meddeles ejeren af den enkelte ejendom, inden ejeren har indgivet anmeldelse til Norddjurs Kommune om etablering af erstatningsboring.

Norddjurs Kommune vil meddele ejere af ejendomme, beliggende indenfor vandværkers forsyningsområde, at såfremt deres boringer eller brønde får akutte tekniske eller kvalitetsmæssige problemer i et omfang så der skal etableres ny boring, skal der ansøges om tilladelse til at etablere ny boring, samt at det kan forventes, at der meddeles afslag på ansøgningen.

 

2.2.8 Vandværker og erstatningsboringer

Visse vandværkers kildepladser er uhensigtsmæssigt placeret enten med baggrund i at grundvandskvaliteten kan være under pres eller det kan hindre en rationel udnyttelse af ressourcen. Endvidere er visse vandværker af en størrelse eller beskaffenhed hvor det vurderes, at det vil være mere hensigtsmæssigt med en sammenlægning med nabovandværk. I disse tilfælde kan der meddeles afgørelse om, at der skal ansøges inden der etableres en ny erstatningsboring.