2.3 Forsyningssikkerhed

2.3.1 Verdensmål

 • #6.1. Inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle.
 •  #6.4.Inden 2030 skal effektiviteten af vandforbrug indenfor alle sektorer væsentlig øges, og der skal sikres bæredygtig opsamling og forsyning af frisk vand for at imødekomme vandknaphed, og for at reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.

 2.3.2 Målsætninger

 • Vandforsyningen skal baseres på veldrevne almene vandværker af høj teknisk og hygiejnisk standard, der til stadighed leverer vand af god kvalitet.
 • Vandværkernes forbrugere skal til stadighed kunne forvente en stabil forsyning af høj kvalitet.

2.3.3 Retningslinjer

 • Som hovedregel skal almene vandværker have mulighed for nødforsyning fra andet alment vandværk direkte i ledningsnettet.
 • Vandværker skal generelt arbejde mod at opnå en høj forsyningssikkerhed jf. bilag 4
 • Der skal være fokus på vedligehold af vandværker og ledningsnet
 • Vandværkerne skal have en beredskabsplan til afhjælpning af pludseligt opståede driftsforstyrrelser.
 • Vandværkerne skal i fornødent omfang etablere adgangskontrol og alarmer på boringer og bygninger.
 • Vandforsyningen skal arbejde med at optimere deres driftsovervågning, fortrinsvis med elektronisk overvågning.

2.3.4 Redegørelse

Forbrugerne forventer en høj forsyningssikkerhed, når de er tilsluttet alment vandværk. Der vil derfor blive stillet krav til vandværkerne om, at de skal sikre en robust vandforsyning, hvor der aktivt arbejdes for at nedbringe risikoen for svigtende vandleverancer eller drikkevand med utilfredsstillende hygiejnisk kvalitet.

Forsyningssikkerheden afhænger dels af strukturelle virkemidler som:

 • Antal indvindingsboringer / kildepladser
 • Rentvandsbeholder / kapacitet af denne
 • Nødforsyning
 • Alarmer på boringer og bygninger
 • Nødstrømsanlæg
 • Tilstand af ledningsnet

Derudover afhænger forsyningssikkerheden af faktorer som, at der laves procedurer for løbende vedligehold og egenkontrol på vandværkerne og at der er en ajourført beredskabsplan.

Det er væsentligt for forsyningssikkerheden, at de vandværker der har et kvalitetsledelsessystem, bruger det aktivt. Som en hjælp for de mange små og middelstore vandværker i kommunen, kan der med fordel indgås mere eller mindre formaliserede samarbejder.

Endvidere er det væsentligt, at de mindre vandværker planlægger deres investeringer således, at overgang til forsyningsselskab eller sammenlægning med andet vandværk kan foregå mest hensigtsmæssigt. Mindre vandværker har ofte ældre ledningsnet af varierende standard. Dette kan øge risikoen for brud samt fordyre en eventuel sammenlægning. Derfor skal vandværkerne have en plan for fornyelse og dokumentation af ledningsnettet

En generel vurdering af vandværkernes forsyningssikkerhed fremgår af bilag 4. En måde at sikre høj forsyningssikkerhed er hvis et vandværk kan forsynes 100 % fra et andet vandværk. Nedenstående tabel 2.6 viser mulighederne for nødforsyning blandt kommunens vandværker.

 

Tabel 2.6 Vandværker, der kan forsynes 100% fra andet vandværk i en beredskabssituation.

Vandværk

Forsynes fra

Bønnerup Strands

Bønnerup

Bønnerup

Bønnerup Strands

Vandcenter Djurs (De tre kildepladser har forbundne ledningsnet)

Vandcenter Djurs (De tre kildepladser har forbundne ledningsnet)

Gjerrild

Stokkebro

Gjesing

Vandsam gennem AquaDjurs ledningsnet

Glesborg

Ørum

Hegedal

Fjellerup Strands

Rimsø-Emmelev

Glesborg

Stokkebro

Gjerrild

Thorsø-Voldby-Karlby

Vandcenter Djurs

Trustrup-Lyngby (de to vandværker kan forsyne hinanden)

Trustrup-Lyngby (de to vandværker kan forsyne hinanden)

Voer

Ørsted

Ørum

Glesborg

 

En gennemgang af vandværkernes generelle tilstand og andre forhold af betydning for forsyningssikkerheden fremgår af bilag 6. Det skal bemærkes, at eventuelle forureninger ofte findes i vandværkers rentvandsbeholdere. Vandværker med rentvandsbeholder er kategoriseret som værker med en risiko for overskridelser, med mindre særlige grunde, som overjordiske beholdere kan begrunde en bedre kategorisering.

Det skal bemærkes, at kun ganske få værker har væsentlige bygningsmæssige eller teknisk hygiejniske fejl. Langt hovedparten er i god stand eller i god stand med mindre fejl.