2.4 Drikkevandssikkerhed

2.4.1 Verdensmål

 • #6.1Inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle.

 2.4.2 Målsætninger

 • Alle borgere skal have adgang til uforurenet drikkevand.
 • Vandforsyningen skal vedvarende arbejde for at levere den bedst mulige vandkvalitet
 • Forsyningen skal baseres på uforurenet grundvand, der kun skal gennemgå simpel vandbehandling. Dette gælder også enkeltindvindere.
 • Anlæg og ledningsnet skal indrettes, dimensioneres og drives, så der ikke opstår vandkvalitetsproblemer.
 • Vandværker, der indvinder fra boringer beliggende bynært, skal løbende overveje muligheden for nye kildepladser placeret i OSD.

2.4.3 Retningslinjer

 • Alle vandværker skal udarbejde procedurer for at sikre og højne vandkvaliteten og for at sikre forbrugerne mod utilfredsstillende hygiejnisk kvalitet
 • Alle vandværker skal have beredskabsplaner, hvorunder følsomme forbrugere og forureningsrisici er kortlagt.
 • Norddjurs Kommune skal til stadighed føre dialog med vandværkerne med henblik på at fremme drikkevandssikkerheden. Dette gøres bedst ved aktive tilsyn.
 • Norddjurs Kommune skal bistå vandværkerne med henblik på at kortlægge og beskrive årsager til drikkevandsforureninger.
 • Kontrolprogrammer for tilsyn med drikkevandskvalitet skal tilrettelægges, med fokus på størst mulig drikkevandsikkerhed.
 • Ved ledningsarbejder og ved arbejde med vandbehandlingsanlæg eller rentvandsbeholder skal der afsluttes med en vandprøve til kontrol af bakteriologi for at sikre, at der ikke er sket kontaminering af systemet.

2.4.4 Redegørelse

Vandværkernes forsyningsstruktur, tekniske tilstand og forsyningsevne skal være af en beskaffenhed, der honorerer de krav man kan stille til en moderne virksomhed, der håndterer produkter, der kan betragtes som levnedsmidler. Derved sikres det også, at vandkvaliteten som minimum lever op til lovens krav.

Der sker overvågning af drikkevandskvalitet og tilsyn med vandværkerne i overensstemmelse med gældende lovgivning og vejledninger, og både overvågning og tilsyn bliver løbende revideret afhængig af vandværkernes tilstand. Men det er og bliver kun stikprøvekontrol, så for at sikre en vedvarende vandkvalitet, er det væsentligt at vandværkerne udarbejder og følger driftsprocedurer.

Kontrolprogrammerne skal indrettes således, at man får mest mulig drikkevandssikkerhed for pengene. De bør således inkludere forhold som for eksempel regelmæssig gennemgang af rentvandsbeholdere.

Vandværker, der leverer mere end 17.000 m3/år er i forvejen forpligtet til at udarbejde kvalitetsprocedurer. Det skal sikres, at disse procedurer er operationelle og vedligeholdte, og der bør indarbejdes risikovurderinger i procedurerne. Også vandværker der leverer mindre end 17.000 m3/år bør udarbejde procedurer for drift og vedligehold.

Skulle der på trods af dette ske overskridelser af vandkvalitetskravene, har Norddjurs Kommune i henhold til loven en forpligtelse til at afdække årsagen til problemerne og sikre sig at de bliver løst. Dette sker i dialog og samarbejde med vandværkerne og sundhedsstyrelsen. For at højne sikkerheden for forbrugerne er er det væsentligt, at vandværkerne har ajourførte og operationelle beredskabsplaner.

Der er generelt en god drikkevandskvalitet i kommunen. Dog er der konstateret pesticider i et antal boringer jf. tabel 2.7 og ved enkelte boringer skal man være opmærksom på andre kemiske problemstillinger.

Når der en sjælden gang er overskridelser i kemiske parametre skyldes det som hovedregel problemer med iltning eller filtrering. Bakteriologiske overskridelser skyldes som hovedregel problemer med rentvandsbeholderen.  Siden 2017 har vandværkerne dog skulle udtage vandprøve hos forbrugere uden der er foretaget forudgående skylning, og dette forhold har givet anledning til visse overskridelser, som skyldes forhold på prøveudtagningsstedet fremfor problemer med kvaliteten af det leverede vand.

Det kan dog forventes, at stigende og mere heftig nedbør efter en tørkeperiode kan give anledning til et øget antal bakteriologiske forureninger, især for de vandværker, der har nedgravede rentvandsbeholdere.

 

Tabel 2.7 Vandkvalitet i boringer ved seneste kontrol med fokus på pesticider.

Vandværk

Vandkvalitet i boringer

Dato for seneste konstatering

Fjellerup Strands Vandværk

60.18A: DMS

18.10.18

Dolmer Vandværk

71.135: DPC

71.136: DPC, MDPC, DMS

71.137: DPC

71.261: DPC

71.268: DMS, DPC

18.02.20

05.05.20

22.10.19 (opfølgende)

16.11.20

18.02.20

Havdal Vandværk

71.293: DCP, MDCP

71.294: DCP

71.295: BAM, DPC, DMS

71.296: BAM, DPC, MDPC, DMS

71.333: DCP

71.334: DCP

71.335: DCP

71.338: DPC, MDPC

28.09.20

12.10.20

25.06.19

25.06.19

28.09.20

28.09.20

25.06.19

28.09.20

Vejlby Vandværk

71.393: DPC

71.394: BAM, DPC, MDPC

71.443: DPC, BAM

71.448: DPC, bentazon

28.09.20

28.09.20

12.10.20

07.03.16, 15.08.19 (opfølgende)

Gjerrild Vandværk

60.51: BAM, 4PCC, bentazon

01.07.16

Ginnerup Vandværk

71.428: BAM, DPC, DMS

20.12.18

Rimsø-Emmelev Vandværk

71.373: BAM

11.09.17

Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk

71.460: DPC

71.761: DPC, DMC

03.09.17

28.10.19

Fannerup Vandværk

71,56: DPC

17.09.19

Trustrup-Lyngby Vandværk

71.766: DMS

07.07.20

Ørum Vandværk

Brændtvadvej

71.405: DPC

06.07.18

En oversigt over de fundne pesticider og nedbrydningsprodukter, deres anvendelse m.m. findes i bilag 10

 

Udfordringen med pesticider skal forsøges løst ved med tiden at finde nye, mere hensigtsmæssigt placerede kildepladser, fortrinsvis i skov- eller naturområder og i områder med særlige drikkevandsinteresser eller ved forsyning fra andet vandværk. Kan intet af dette lade sig gøre, og konstateres det, at kvalitetskravene er overskredet ved forbrugerne, kan der undtagelsesvis ansøges om dispensation for vandkvaliteten efter bestemmelserne i lovgivningen.

Kommunen har en forpligtelse til at føre tilsyn på almene vandforsyninger. Der er ikke i lovgivningen fastsat nogen frekvens for tilsyn, men det tilstræbes, at der som gennemsnit bliver ført tilsyn på de almene vandværker hvert andet år afhængig af den generelle tilstand på vandværkerne. Tilsyn på øvrige anlæg vil være efter behov. Norddjurs Kommunes aktive tilsyn på vandværkerne skal udover en teknisk og hygiejnisk gennemgang også være et tilsyn af betydning for forsynings- og drikkevandskvaliteten, herunder eventuelt kvalitetsledelsessystemet og beredskabsplanen.

 

Ejendomme med egen vandforsyning

Der er ikke længere hjemmel til at kræve regelmæssig kontrol for enkeltanlæg der kun forsyner en ejendom med den undtagelse, at man kan føre tilsyn hvis der er konstateret sundhedsskadelige forhold. Bliver der vurderet forhold som gør, at det er sundhedsskadeligt at drikke vandet ved disse ejendomme, kan det forventes, at der vil blive stillet krav om tilslutning til almen vandforsyning.

Der er stadig hjemmel til at føre kontrol med en række anlæg som enten er kommercielle eller forsyner flere ejendomme. Der vil blive ført stikprøvekontrol med disse. Bliver der her konstateret overskridelse i kvalitetskravene kan det forventes, at der vil blive stillet krav om tiltag der kan forbedre vandkvaliteten, i yderste konsekvens tilslutning til almen vandforsyning. Norddjurs Kommune vil som udgangspunkt ikke tillade videregående vandbehandling som nitratfiltre eller andre filtertyper, da de kan give anledning til andre kvalitetsmæssige problemer.

En opgørelse over antallet af enkeltanlæg fremgår af tabel 2.1 i kapitel 2.1 Forsynings- og indvindingsstruktur.