2.5 Lokalisering af nye kildepladser

2.5.1 Verdensmål

  • #6.6Inden 2030 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes

 2.5.2 Målsætninger

  • Nye boringer til almen vandforsyning bør placeres der, hvor der findes mest mulig naturlig beskyttelse i form af lerlag med en betydende mægtighed og reduktionskapacitet.  Alternativt skal de placeres i områder hvor påvirkning af grundvand er mindst, som f.eks. skovområder.
  • Af hensyn til påvirkning af beskyttet natur og målsatte vandløb er det ønskeligt, at den decentrale indvindingsstruktur så vidt muligt opretholdes.

2.5.3 Retningslinjer

  • Overordnet skal placeringen af nye kildepladser følge de gældende retningslinjer i Statens Vandplaner[1]
  • Nye kildepladser bør i videst muligt omfang etableres inden for de udlagte særlige drikkevandsområder (OSD).
  • Nye boringer til almen vandforsyning bør etableres i det åbne land, med præference til skovarealer, udyrkede eller vedvarende brakarealer.
  • Det kan efter en konkret vurdering for hver bynær boring bestemmes, at etablering af erstatningsboring, udbedring eller ændring af en brønd eller boring kun må ske, når der er meddelt tilladelse hertil.
  • For boringer i det åbne land, hvor der er fund af miljøfremmede stoffer eller fund af fluorid, klorid, arsen, strontium eller nitrat i betænkeligt høje værdier, kan det ligeledes bestemmes, at etablering af erstatningsboring, udbedring eller ændring af en brønd eller boring kun må ske, når der er meddelt tilladelse hertil.

2.5.4 Redegørelse

Grundvandskvaliteten i Norddjurs Kommune er varierende, men generelt så god på vandværkernes kildepladser, at vandværkerne i øjeblikket er i stand til at levere drikkevand, der overholder kriterierne for drikkevandskvalitet.

I det åbne land er der, især i den østlige del af kommunen, et betydeligt antal boringer, som har forhøjet eller stigende indhold af nitrat. Desuden er der, ligeledes i den østlige del af kommunen, et antal vandværksboringer med fund af miljøfremmede stoffer. Boringerne fremgår af nedenstående tabel 2.8.

Indvindingen fra disse boringer behøver ikke at ophøre, så længe der kan opretholdes en drikkevandskvalitet, der lever op til kvalitetskravene. Det er dog vigtigt, at vandværkerne gør sig overvejelser i planperioden med hensyn til lokalisering af nye kildepladser. I det omfang, der er udarbejdet indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, bør vandværkerne iværksætte foranstaltninger, der på sigt nedbringer udvaskningen af nitrat og miljøfremmede stoffer, hvorved kildepladsens levetid kan forlænges.

I byområder er grundvandet flere steder forurenet med pesticider eller miljøfremmede stoffer, som truer drikkevandskvaliteten. Over tid er en del drikkevandsboringer i byerne opgivet på grund af problemer med vandkvaliteten og er erstattet af dybere boringer, eller er blevet flyttet ud i det åbne land. Et mindre antal vandværker har stadig indvinding i bymæssig bebyggelse, hvilket fremgår af tabel 2.9.


For at kunne sikre en god drikkevandskvalitet i fremtiden skal vandværker med bynære boringer i planperioden påbegynde arbejdet med at finde alternativer, for eksempel en kildeplads udenfor bymæssig bebyggelse eller samarbejde med andet vandværk.


Indvindingen fra bynære boringer behøver ikke at ophøre, så længe der kan opretholdes en drikkevandskvalitet, der lever op til kvalitetskravene. Men hvis der opstår problemer med kvaliteten, skal indvindingen ret hurtigt kunne flyttes ud i det åbne land.


De primære vandværker har alle mulighed for, indenfor en rimelig afstand, at etablere en ny kildeplads indenfor et "område med særlige drikkevandsinteresser" (OSD). Her er der gennem lovgivningen omkring indsatsplaner for drikkevandsbeskyttelse gunstige muligheder for at kunne indvinde rent grundvand til stadighed.

[1] Henholdsvis Hovedvandopland 1.6 Djursland og Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord

 

Tabel 2.8 Boringer med indhold af miljøfremmede stoffer.

Vandværk

Boringer

DGU-nr.

Bynær

placering

Vandtype

 

Vand - Nitrat

sårbarhed

Magasinets

Sårbarhed

Andet

VCD-Dolmer

71.135

Nej

B

Sårbar

Sårbar

2020 – DPC

VCD-Dolmer

71.136

Nej

B

Sårbar

Sårbar

2020 – DPC, MDPC, DMS

VCD-Dolmer

71.137

Nej

A

Sårbar

Sårbar

2019 – DPC

VCD-Dolmer

71.261

Nej

B

Sårbar

Sårbar

2019 – DPC

VCD-Dolmer

71.268

Nej

A

Sårbar

Sårbar

2020 – DMS, DPC

VCD-Havdal

71.293

Nej

B

Sårbar

Sårbar

2020 – DPC, MDCP

VCD-Havdal

71.294

Nej

B

Sårbar

Sårbar

2020 – DPC

VCD-Havdal

71.295

Nej

A

Sårbar

Sårbar

2019 – BAM - DPC, DMS

VCD-Havdal

71.296

Nej

A

Sårbar

Sårbar

2019 - BAM – DPC – MDPC – DMS

VCD-Havdal

71.333

Nej

B

Sårbar

Sårbar

2020 – DPC

VCD-Havdal

71.334

Nej

B

Sårbar

Sårbar

2020 – DPC

VCD-Havdal

71.335

Nej

A

Sårbar

Sårbar

2020 – DPC

VCD-Havdal

71.338

Nej

A

Sårbar

Sårbar

2019 – DPC, MDPE

VCD-Vejlby

71.393

Nej

A

Sårbar

Sårbar

2020 – DPC

VCD-Vejlby

71.394

Nej

B

Sårbar

Sårbar

2020 - BAM, DPC, MDPC

VCD-Vejlby

71.443

Nej

A

Sårbar

Sårbar

2020 - BAM, DPC

VCD-Vejlby

71.448

Nej

B

Sårbar

Sårbar

2019 – DPC, Bentazon

Ginnerup

71.428

Nej

A

Sårbar

Sårbar

2018 – BAM, DPC, DMS

Rimsø-Emmelev

71.373

Nej

C

Usikker

Usikker

2017 – BAM

Thorsø-Voldby-Karlby

71.460

Nej

A

Sårbar

Sårbar

2017 – DPC

Thorsø-Voldby-Karlby

71.761

Nej

A

Sårbar

Sårbar

2020 – DMC, DPC

Fannerup

71.56

Ja

A

Sårbar

Sårbar

2019 – DPC

Trustrup-Lyngby

71.766

Nej

A

Sårbar

Sårbar

2020 - N,N-Dimethylsulfamid

Ørum Vandværk Brændtvadvej

71.405

Ja

B

Sårbar - vurderet

Sårbar - vurderet

2018 - DPC

1Seneste boringskontroller er fra 23. august 2016 hvor der ikke blev konstateret miljøfremmede stoffer

 

I det omfang, der er stillet krav eller forslag til hvad vandværkerne med boringer i det åbne land med fund af miljøfremmede stoffer skal foretage sig med hensyn til sikring af drikkevandskvaliteten i fremtiden, fremgår det af de enkelte vandværkers plandatablade.

 

Tabel 2.9 Bynært placerede boringer, vandtype og sårbarhed.

Vandværk

Boringer

DGU-nr.

Bynær

placering

Vandtype

Vand - Nitrat

sårbarhed

Magasinets

sårbarhed

Andet

Bønnerup By

61.20

Ja

C

Sårbar

Sårbar

 

Bønnerup By

61.150

Ja

C

Sårbar

Sårbar

 

Bønnerup Strand

61.12

Ja

C

Ikke sårbar

Ikke sårbar

2017 – Flourid

Bønnerup Strand

61.25

Ja

C

Ikke sårbar

Ikke sårbar

 

Bønnerup Strand

61.42

Ja

C

Ikke sårbar

Ikke sårbar

 

Fannerup

71.56

Ja

A

Sårbar

Sårbar

 

Gjerrild

61.51

Ja

C

Sårbar

Sårbar

2016 – BAM, 4PCC, Bentazon

Homå

71.964

Ja

B-X

Sårbar

Ikke sårbar

 

Skovgårde

60.36

Ja

B-C

Ikke sårbar

Ikke sårbar

 

Skovgårde

60.37

Ja

C

Ikke sårbar

Ikke sårbar

 

Stokkebro

61.10

Ja

C

Ikke sårbar

Sårbar

 

Trustrup

81.58

Ja

C

Usikker

Usikker

 

Trustrup

81.46

Ja

C

Sårbar

Usikker

 

Tårup

70.396

Ja

C

Sårbar

Sårbar

 

Ørsted

59.189

Ja

C

Sårbar

Sårbar

 

Ørsted

59.259

Ja

C

Sårbar

Sårbar

 

Ørum Brændtvadvej

71.405

Ja

B

Sårbar - vurderet

Sårbar – vurderet

DPC 

Ørum Jordemodervej

70.206

Ja

D

Ikke sårbar

Sårbar

 

Ålsrode

81.305

Ja

D

Ikke sårbar

Sårbar

 

Ålsrode

81.306

Ja

D

Ikke sårbar

Sårbar

 

 

Det fremgår af de enkelte vandværkers plandatablade,  hvis vandværkerne med bynære boringer skal foretage sig tiltag hensyn til sikring af drikkevandskvaliteten i fremtiden.