2.7 Tidsfølgeplan

2.7.1 Tidsfølgeplan

Tidsfølgeplanen viser i skemaform hvilke aktiviteter de enkelte vandværker skal iværksætte/gennemføre for at opfylde planen i planperioden. Aktiviteterne er inddelt i tidsperioder.

I den foregående vandforsyningsplan var der en omfattende tidsfølgeplan for de enkelte vandværker. Aktiviteterne i denne plan er i grove træk gennemført, og mange af aktiviteterne bliver på anden vis reguleret gennem lovgivning eller gennem den løbende dialog. Derfor er tidsfølgeplanen i denne plan, i væsentlig grad reduceret til enkelte generelle aktiviteter der har betydning for forsyningssikkerheden og drikkevandskvaliteten. Kun ved enkelte vandværker er supplerende bestemmelser, hvilket fremgår af vandværkernes plandatablade.

Planen indeholder ikke udgifter til anlæg og drift af de enkelte aktiviteter.

 

2.7.2 Aktiviteter i planperioden

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2022 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 11).
  • Senest i 2023 skal alle vandværkers kontrolprogrammer revideres. Vandværker med rentvandsbeholder skal inkludere eftersyn af beholderen i programmet.
  • De vandværker, der ikke har etableret drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger anbefales kraftigt at få det gjort i planperioden.
  • Senest i 2021 skal vandværker der jf. bilag 4 har en lav eller uacceptabel lav forsyningssikkerhed udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk eller ved etablering af nødforsyning. Det drejer sig om følgende vandværker: Albertinelund, Albøge, Allelev, Constantia, Fannerup, Ginnerup, Glatved, Homå, Søby og Tårup Vandværker. Ved nogle af de nævnte vandværker fremgår det af vilkår i deres seneste indvindingstilladelse.
  • Senest i 2022 skal øvrige vandværker, der endnu ikke kan forsynes 100 % fra andre værker gennem nødforsyning udarbejde handlingsplan for hvorledes forsyningssikkerheden kan sikres.
  • Vandværker med kvalitetsstyringssystemer skal sikre, at det har et format så det kan bruges aktivt.

Eventuelle andre aktiviteter fremgår af de enkelte vandværkers plandatablade.