3.10.1 Geologiske forhold

Prækvartæret

Ved prækvartæret forstås de geologiske lagserier, der findes under istidens aflejringer.

Hele den prækvartære undergrund som har relevans for vandindvinding i Norddjurs Kommune udgøres af kalklag.

I den østlige del af kommunen er kalken generelt meget højtliggende, op til kote 10-20 m. Der eksisterer adskillige lokale sænkninger i kalkens overflade med den laveste sænkning ned til kote -80 ved Bønnerup. I den vestlige del af kommunen ligger kalkoverfladen generelt lavere, ned til kote -80 til -90 ved Randers Fjords munding. Enkelte steder er kalken dog hævet, hvilket især ses i den sydvestlige del af kommunen.

Figur 3.1 viser prækvartærets højdeforhold i kommunen.

 

Figur 3.1 Kort over prækvartærets højdeforhold. Udsnit fra J. Sørensen (pers. medd.)

 

Kvartæret

Den kvartære lagserie (istidernes aflejringer) er meget tynd eller helt fraværende omkring Grenå, mens de ovenfor nævnte lokale sænkninger i kalkoverfladen er overlejret af tykke kvartære lagserier. Mod vest bliver den kvartære lagserie tykkere, >75 m, dog stadig med lokale områder bestående af tyndere lagserier.

Der er altså en god korrelation mellem, at jo højere i landskabet den prækvartære overflade ligger, des tyndere er de kvartære lagserier. Figur 3.2 viser tykkelsen af istidsaflejringerne i kommunen.

 

Figur 3.2 Kort over tykkelsen af istidsaflejringer. Udsnit fra J Sørensen (pers. medd.)

 

Den tynde kvartære lagserie i den østlige del af kommunen består ofte af et terrænnært lag af udvasket moræneler, mens den længere tykkere lagserie består af smeltevandssand og –grus.

I den vestlige del af kommunen består den tykkere lagserie overvejende af smeltevandssand og –ler, samt ofte af et dække bestående af moræneler og –sand. 

Norddjurs kommune gennemskæres af en bred lavning, som strækker sig fra Grenå i øst til området ved Kolind. Denne øst-vestgående prækvartære dal indeholder aflejringer af marint sand og –dynd samt ferskvandsdynd. En tilsvarende lavning ses i den nordøstlige del af kommunen i området ved Grund Fjord og Randers Fjords munding.  

De vigtigste elementer der indgår i landskabet fremgår af nedenstående jordartskort fra GEUS, figur 3.3.

 

Figur 3.3 Jordartskort (GEUS)