3.9 Vandkvalitet

Tabel 2.8 i kapitel 2.5 Lokalisering af nye kildepladser viser de vandværker, hvor der skal være fokus på vandkvaliteten, for så vidt angår pesticider og deres metabolitter. Det skal understreges, at mange vandværker kan tilrettelægge deres pumpestrategi således at uhensigtsmæssige stoffer i boringerne ikke, eller kun i ringe grad pumpes ud til forbrugerne. Alle vandværker distribuerer vand, der overholder kvalitetskravene.

Vandværkerne i Norddjurs Kommune leverer generelt en god vandkvalitet, og er der en sjælden gang en overskridelse i kvalitetskravene skyldes som hovedregel driftsforstyrrelser. Der har været fokus på overskridelserne siden seneste vandforsyningsplan, og der er fortsat fokus på overskridelser når de konstateres. Der er derfor ikke en nærmere gennemgang af overskridelser i herværende plan, da det kun vil være et øjebliksbillede der ikke yder retfærdighed for det løbende arbejde for at sikre en vedvarende høj vandkvalitet.