Bønnerup Strands Vandværk

 

Bønnerup Strands Vandværk tilhører i planen kategorien "sekundære vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 61.12
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.
Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

Der er fluorid i råvandet.

 

Boring 61.25

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.
Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.
Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.
Der er fluorid i råvandet.

 

Boring 61.42

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.

Grundvandet er muligvis påvirket af  nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet. 

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Der har i de senere år været mindre overskridelser af kvalitetskravene i det behandlede vand. Man skal være opmærksom på indholdet af fluor, der nærmer sig grænseværdien.

 

Magasinsårbarhed           

Boring 61.12
Magasinsårbarheden kan ikke med sikkerhed vurderes. Der er under 15 meter ler, men magasinet er spændt.

 

Boring 61.25

Magasinsårbarheden kan  ikke med sikkerhed vurderes. Der er under 15 meter ler, men magasinet er spændt.

 

Boring 61.42

Magasinsåarbarheden kan ikke med sikkerhed vurderes. Der er under 15 meter ler, men magasinet er spændt.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne er placeret på samme kildeplads i byzone. På grund af den bynære placering vurderes forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger at være høj.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er nogenlunde. Det har tre boringer og rentvandsbeholder, der kan rumme et indhold svarende til cirka et døgns forbrug. Der er ingen nødforsyning til andet vandværk.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1,3, hvilket kan være i underkanten til det nuværende forbrug, og især hvis vandværkets udpumpning forventes at stige.

 

Forsyningssikkerhed ved forurening

Tre boringer, men på samme kildeplads. Der er ligeledes beredskabsplan. Forsyningssikkerheden ved forurening vurderes derfor at være nogenlund.

 

Vurdering af anlæg

Boring 61.12

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - nogenlunde

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 61.25

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Boring 61.42

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

11. april 2021

79.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Bønnerup Vandværk.
  • Udarbejde procedurer for drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedurer for håndværksmæssig arbejde på vandforsyningen med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • Kortlægning af forsyningsnettet.
  • Med henblik på at fremtidssikre vandværket samt opretholde muligheden for at forsyne sine forbrugere, arbejdes med at finde en ny kildeplads udenfor byzone men inde i et OSD. OSD er de områder, fremtidens vandforsyning skal baseres på.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.