7. Kort

Stort kort med temavælger

Vælg "Stort kort med temavælger" for at se hele kommunens område. Herfra kan der lægges forskellige temaer på kortet.

Kortet viser bl.a. de områder, hvor der med spildevandsplanen skal ske ændringer i de kloakmæssige forhold.

Klik på funktionen "søg" i kortet. Her kan man som grundejer søge sin ejendom frem på kortet og få vist, om den ligger inden for planlagte områder.

Klik på temaet der hedder "Status" på kortet. Det viser de eksisterende kloakeringsforhold ved planens vedtagelse. Temaet "Plan" angiver de områder, hvor der med spildevandsplanen skal ske ændringer. Ændringer kan enten omfatte nykloakering af et område, eller separatkloakering, hvorved regnvand og spildevand skal skilles ad. Grundejere pålægges derved at omlægge kloak på egen grund og tilslutte nye stikledninger.

Korttemaet "Rensekrav åben land" viser de områder ude på landet, hvor der skal ske individuel forbedring af rensningen ved etablering af nedsivningsanlæg eller lignende. Ejendomme i de udpegede områder kan blive berørt af rensekrav, hvis der udledes spildevand til vandløb eller søer.

Kortet i spildevandsplanen viser både de tiltag, der udføres i planperioden (2014-2022) og i perspektivperioden (efter 2022). Tidsplan for gennemførelse af spildevandsplanen fremgår af tids- og investeringsplanen.

For nærmere beskrivelse af plantiltag henvises der til afsnit 5.