5. Plan

Forsyningssikkerhed, miljøhensyn og klima. Det er de overordnede prioriteringer i Norddjurs Kommunes spildevandsplan.

Spildevandsplanens store fokus ligger i denne planperiode i separering af regnvand og spildevand i områder med fælleskloakerede ledninger.

”Fra fælleskloak til separatkloak” er derfor titlen på denne spildevandsplan. I planperioden er der lagt op til, at der i 22 mindre byområder foretages separatkloakering (se investeringsoversigt). Årsagen til, at de mange områder separatkloakeres, er både miljøhensyn, idet recipienterne belastes af spildevand fra overløb, og årsagerne kan desuden være klima- og driftsmæssige hensyn.

4 mindre landsbyer kloakeres og tilsluttes rensningsanlæg, hvilket også var planlagt med den tidligere spildevandsplan. Dette sker primært af miljøhensyn til recipienterne (lokale vandløb).

I det følgende beskrives, hvilke konkrete tiltag der vil blive gennemført med den nye spildevandsplan.

Kortet nedenfor viser de områder, hvor der ifølge spildevandsplanen skal foretages ændringer i de kloakeringsmæssige forhold inden for de nuværende og planlagte kloakerede områder. Tidsplanen herfor fremgår som nævnt af investeringsoversigten.

Statisk kort