5.2 Spildevandsrensning

Spildevandet i Norddjurs Kommune renses i dag på 4 kommunale renseanlæg.

AquaDjurs as har siden Spildevandsplan 2008-2012 arbejdet på at nedlægge de mindre renseanlæg, og afskære spildevandet fra oplandene til henholdsvis Fornæs Renseanlæg eller Randers Centralrenseanlæg.

På nuværende tidspunkt er det kun Voer Renseanlæg, der mangler at blive nedlagt for at fuldføre den plan, der er beskrevet i den tidligere spildevandsplan, hvor målet er at centralisere renseanlægsstrukturen.

Voer Renseanlæg er et lavteknologisk sandfilteranlæg, der har en optimal drift, og overholder alle krav til udledning til recipienten. Nedlæggelse af Voer Renseanlæg ligger derfor i perspektivperioden til denne plan, hvilket vil sige, at det først planlægges nedlagt efter 2022. Såfremt der opstår problemer på anlægget eller udlederkravene ikke kan overholdes, vil anlægget blive nedlagt i planperioden.