5.6 Klimatilpasning

Ved gennemførelse af klimatilpasning kan nogle af de nødvendige indsatser/handlinger vedrøre kloaksystemerne og dermed kommunens samarbejde med AquaDjurs as om spildevandsplanlægningen. Igennem spildevandsplanen sikres de nødvendige klimahensyn, når afløbssystemer skal etableres eller renoveres. Spildevandsplanen eller tillæg hertil kan fastsætte, at der gennemføres særlige klimarelaterede tiltag som alternativ til traditionel kloakering. I sådanne tilfælde kan spildevandsselskabet under visse forudsætninger være med til at finansiere kommunale klimatilpasningsprojekter.

Som vandselskab kan AquaDjurs as være aktiv i løsning af problemer, der skyldes oversvømmelse i forbindelse med nedbørshændelser i områder, der allerede er kloakerede for regnvand, eller som planlægges kloakeret for både regnvand og spildevand. I andre områder, f.eks. områder der kun er kloakeret for spildevand, eller ikke-kloakerede områder, er det som udgangspunkt ikke spildevandsselskabet, der skal finde frem til en klimaløsning.

I forbindelse med afdækningen af problemer og løsningsmuligheder i de enkelte områder, afklares det nærmere, hvem der skal finansiere de forskellige tiltag (kommune, stat, private, pumpelag eller forsyningsselskab). Dette beskrives nærmere i Norddjurs Kommunes klimatilpasningsplan.

Norddjurs Kommune og AquaDjurs as har i forbindelse med arbejdet med klimatilpasningsplanen besluttet, at der for fælles- og separatkloakerede områder bør udarbejdes mere detaljerede oversvømmelseskort løbende og efter behov for at sikre de nødvendige hensyn til fremtidige klimaforandringer og deraf følgende ændringer i regnintensiteten.

Det fremgår af klimatilpasningsplanen, at som udgangspunkt vil kortlægning, beregning eller vurderinger af oversvømmelsesrisiko blive foretaget, når kloakker skal nyanlægges eller renoveres, med mindre andre forhold gør det aktuelt at fremskynde en sådan videre kortlægning. Norddjurs Kommune fastsætter behovet for at få lavet videre undersøgelser, mens metoden hvorpå undersøgelsen eller kortlægningen gennemføres på, bliver aftalt nærmere imellem kommunen og AquaDjurs as.

Oversvømmelser kan desuden opstå som følge af stigende havvand og stormflod. Spildevandsselskaberne kan generelt ikke indgå i løsninger, der skal forebygge skader som følge af stigende havvand.

Oversvømmelser sker også ved, at vandløb løber over sine bredder. Her kan vandselskaberne evt. indgå i klimatilpasningsprojekter opstrøms byområderne, hvis der i den forbindelse kan spares investeringer i bassinanlæg inde i byerne. Alternativt kan der laves traditionelle løsninger i de kloakerede områder, f.eks. bassiner eller større ledninger i forbindelse med regnvandsudløbene.

Norddjurs Kommune vil løbende vurdere behovet for at ændre og revidere klimatilpasningsplanen og spildevandplanen og sikre den nødvendige koordinering imellem planerne.