5.1 Kloakerede områder

AquaDjurs as arbejder med en langsigtet strategi i fornyelsen af afløbssystemet, hvor eksisterende fællessystemer udskiftes til separatsystem, efterhånden som fællessystemet er udtjent eller, hvor andre hensyn gør det hensigtsmæssigt at separatkloakere.

Strategien for fornyelsen af kloaksystemer er grundlæggende baseret på et ønske om, at

  • Afløbssystemerne har tilstrækkelig kvalitet til at undgå betydende driftsforstyrrelser.
  • Den nødvendige kapacitet i ledningerne til bortskaffelse af regn- og spildevand er tilstede.
  • De sundheds- og arbejdsmiljømæssige forhold er i orden.
  • Forurening af omgivelserne begrænses bedst muligt.
  • De økonomiske midler anvendes optimalt.

Fornyelserne baseres på fornyelsesplaner, der udarbejdes med de tilgængelige oplysninger, der findes omkring afløbssystemerne. De vigtigste hensyn i planlægningen er:

  • Driftserfaringer.
  • Afløbssystemets tilstand.
  • Afløbssystemets kapacitet (risiko for oversvømmelser).
  • Miljøpåvirkninger i forbindelse med udledninger til vandløb og søer.

Ved fornyelser ændres eksisterende fællessystem i stor udstrækning til separatsystem, hvorved kloakvand og regnvand adskilles. Nye anlæg etableres med så stor kapacitet, at der tages hensyn til klimaudviklingen i anlæggets levetid. Endvidere etableres regnvands- og spildevandsbassiner med renseforanstaltninger inden udledning til recipienterne i det omfang, der vil være behov for dette. Regnvand kan afledes til bassiner for at begrænse risikoen for oversvømmelser og hydraulisk påvirkning. Krav til bassinanlæg og renseforanstaltninger fastlægges konkret i udledningstilladelser på baggrund af de gældende retningslinier i vandplanerne.

Alle nye udstykningsområder / planoplande er som udgangspunkt udlagt til nedsivning af tag- og overfladevand samt vejvand. I forbindelse med den nærmere planlægning for områdernes udbygning (lokalplaner, zonetilladelser, geotekniske undersøgelser m.m.), vil det dog blive vurderet nærmere, om dele af overfladevandet evt. skal tilledes spildevandsforsyningens kloaksystem. I nogle områder kan det være vejvand, der skal tilledes spildevandsforsyningens regnvandssystem, evt. kombineret med et lokalt forsinkelsesbassin. I enkelte situationer kan overfladevand fra befæstede arealer være så forurenet, at det bør afledes til forsyningens spildevandssystem, og ledes til rensningsanlæg.

I forbindelse med detailplanlægningen for nye udstykningsområder og planlægningen af kloakprojekter vil der blive taget nærmere stilling til eventuelle klimamæssige udfordringer, jævnfør vedtagelserne i klimatilpasningsplanen. Derudover tages der stilling til miljømæssige udfordringer i forbindelse med detailprojekter, herunder om der er grundvandsmæssige beskyttelsesinteresser, som kan få indflydelse på håndteringen af spildevand og regnvand, og som kan påvirke placeringen af pumpestationer, spildevandsledninger, bassiner m.v. I de konkrete projekter vil spildevandsselskabet involvere de relevante myndigheder. I nødvendigt omfang foretages løbende tilpasninger af spildevandplanen, hvilket konkret vil blive gennemført ved udarbejdelse af tillæg til planen.

Ved siden af den langsigtede strategi for fornyelse af kloaksystemer varetager AquaDjurs den løbende renovering af forsyningens afløbssystem. Fokus er primært rettet mod akutte skader og punktrenoveringer, idet de større renoveringer udføres i forbindelse med separeringsprojekterne.