3.4.3. Enkeltindvindingsanlæg

Der er ca. 1.000 enkeltindvindingsanlæg i kommunen. Enkeltindvindingsanlæg forsyner 1-2 ejendomme. Fordelingen af enkeltindvindere fremgår af kortbilag. En stor del af anlæggene indvinder vand med for meget nitrat, hvilket ligeledes fremgår af kortbilag.

 

Beliggenhed og vandkvalitet ved enkeltindvindingsanlæg

Der er færrest enkeltanlæg i det tidligere Rougsø Kommune, fordi denne kommune har ført en aktiv indsat med at få ejendommene tilsluttet alment vandværk. Ellers er enkeltanlæggene jævnt fordelt over Norddjurs Kommune.

Enkeltanlæggene skal som udgangspunkt have undersøgt deres vandkvalitet cirka hvert 5. år. Resultaterne viser, at omkring 25 % har for meget nitrat i deres drikkevand, hvilket sandsynligvis skyldes landbrugets tilførsel af gødning. Derudover har en hel del ringe bakteriologiske forhold, hvilket typisk skyldes uhensigtsmæssig indretning af anlæggene. Endelig er der i den vestlige ende af kommunen anlæg, der har for meget fosfor i deres drikkevand. Det kan skyldes spildevand, men skyldes snarere geologisk betingede forhold, da vandet indvindes fra tidligere marine aflejringer.