3.7.2. Indsatsområder

Naturstyrelsen har udpeget et antal indsatsområder, hvor der skal udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Indsatsområdernes samlede udstrækning er sammenfaldende med OSD, men er opdelt i mindre delområder.

Indsatsområderne er angivet i tabel 3.7.1.1., og ses på nedenstående kort:

Indsatsområder i Norddjurs Kommune.

Når den statslige kortlægning er afsluttet, overdrages resultaterne til kommunen. Kommunen har efterfølgende til opgave at udarbejde indsatsplaner, som beskriver de konkrete handlinger og initiativer, der skal beskytte grundvandet og hvilke aktører, der yder bidrag.

Det kan f.eks. være aftaler om nedbringelse af nitratudvaskning. Der kan også være tale om andre tiltag, f.eks. forbedret spildevandsrensning, øget tilsyn med forurenende virksomhed, reduceret pesticidanvendelse, braklægning, skovrejsning, skånsom indvinding, sløjfning af ubenyttede brønde og boringer m.m.