3.7.3. Nitratfølsomme indvindingsområder

De nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) er ligeledes en del af vandplanerne, oprindeligt udpeget af amterne i Regionplan 2005.

De nitratfølsomme indvindingsområder er områder, hvor den naturlige beskyttelse mod udvaskning af nitrat er ringe.

Udpegningen har til formål at friholde visse sårbare områder for intensiv gødskning af landbrugsarealer.

Nedenstående kort viser de NFI, som er udpeget i Norddjurs Kommune:

NFI i Norddjurs Kommune.

Områderne revideres i takt med gennemførelsen af grundvandskortlægningen.

Områderne har især betydning for behandling af ansøgninger og administrationen af nye miljøgodkendelser indenfor husdyrlovens område. Efter en konkret hydrogeologisk vurdering kan der stilles skærpede vilkår om begrænsninger i nitratudvaskningen på harmoniarealer indenfor de nitratfølsomme indvindingsområder.