3.5.2. Prognose for vandforbrug

For at kunne vurdere forsyningskravene til de almene vandforsyninger i planperioden er der udarbejdet en prognose for vandforbruget frem til planperiodens udløb i 2017. Prognosen er udarbejdet for hvert forsyningsområde med udgangspunkt i det nuværende vandforbrug og en prognose for udviklingen i følgende forbrugskategorier:

  • Boliger, herunder institutioner
  • Fritidshuse
  • Industri og håndværk
  • Landbrug

Prognosen for tilvækst i antallet af boliger er skønnet ud fra "Befolkningsprognose 2011-2020". I befolkningsprognosen er boligtilvæksten angivet for hvert skoledistrikt. Opdelingen på forsyningsområder er foretaget ud fra et skøn. Da såvel befolkningsprognosen som den efterfølgende opdeling på forsyningsområder er forbundet med en vis usikkerhed, skal resultaterne på fremskrivningen anvendes med forsigtighed. Jo mindre områderne er - jo større er usikkerheden på resultaterne.

Der gøres opmærksom på, at kommuneplanens rammer ikke forventes fuldt udnyttet indenfor vandforsyningsplanens planperiode frem til 2017.

I befolkningsprognosen er anført, at antallet af 0-6 årige falder. Der forventes derfor ingen væsentlig udbygning på daginstitutionsområdet i planperioden. Tilsvarende forventes ingen væsentlig udbygning på skoleområdet i planperioden, da antallet af børn i den skolepligtige alder også falder. Antallet af ældre stiger, og derfor forventes en del af de planlagte boliger til opførelse i planperioden at udgøres af ældreboliger.

Fremskrivningen af vandforbruget foretages under forudsætning af, at alt nybyggeri til boligformål tilsluttes almen vandforsyning.

Ifølge kommuneplanen er der en samlet restrummelighed og nyudlæg til erhvervsformål på 226 ha i Norddjurs Kommune. Arealerne er primært placeret i hovedbyerne Grenaa og Auning, men er også placeret i Allingåbro, Gjesing, Glesborg, Lyngby, Nørager, Trustrup, Vivild, Ørsted og Ørum. I Grenaa er der i kommuneplanen udlagt et område til industri med særlige beliggenhedskrav. Det vil i forsyningsmæssig sammenhæng betyde, at der kan etablere sig virksomheder med et stort vandforbrug. Da der ikke findes prognoser for erhvervsudviklingen i planperioden, er erhvervsudviklingen ikke medtaget i prognoseberegningen, men vil formentlig ske i et vist omfang alligevel. I nedenfor viste tabel over "Forventet vandbehov 2017" er der derfor kun anført de udlagte arealstørrelser til erhvervsformål. Under GAV's forsyningsområde er dog medregnet et forventet vandforbrug til en kommende forventet bioethanol-virksomhed med 335.000 m3/år og en mulig yderligere forsyning af gærfabrikken med 300.000 m3/år.

Som nævnt i afsnit 2.2. Forsyningsområder kan ejere af ejendomme beliggende indenfor et forsyningsområde forvente krav om tilslutning af hele ejendommen til alment vandværk, hvis der opstår vedvarende tekniske eller kvalitetsmæssige problemer med vandforsyningen. Det er derfor i prognosen forudsat, at alle enkeltindvindere skal have mulighed for at tilslutte sig almen vandforsyning i planperioden. Med hensyn til landbrug forudsættes det ligeledes, at alle landbrug (incl. drift), hvor beboelse p.t. forsynes fra egen vandindvinding, tilsluttes almen vandforsyning i planperioden. Dette sikrer, at der i prognosen tages højde for, at de almene vandforsyninger har kapacitet til at levere vandforbruget i hele forsyningsområdet, hvis behovet opstår. Det er dog sandsynligt, at der i 2017 fortsat vil eksistere enkeltindvindere herunder landbrug med egen indvinding.

Med hensyn til landbrug, hvor beboelsen allerede er tilsluttet alment vandværk, og besætningen forsynes fra egen godkendt vandindvinding, er disse ikke medtaget i prognoseberegningen for besætningens vedkommende. Dette skyldes, at ejendommene ikke er pålagt krav om regelmæssig kontrol af vandkvaliteten til dyrene. Sidstnævnte gælder dog ikke for landbrug med krav om drikkevandskvalitet i forbindelse med malkerum. Se også afsnittet om erstatningsboringer under 2.2. Forsyningsområder.

I prognosen er der forudsat et gennemsnitligt vandforbrug på 200 m3 pr. år pr. enkeltanlæg, da der blandt enkeltindvinderne findes en række mindre landbrug. Fordelingen mellem boliger og landbrug blandt enkeltindvinderne kendes ikke.

Ved fremskrivningen af vandforbruget er der regnet med følgende forudsætninger:

 

Forudsætninger for beregning af forbrug

Forudsætning

Vandbesparelse i boliger, erhverv og institutioner
som følge af øget bevidsthed + vandbesparende
tiltag 2010 - 2017

2 %

 

Vandforbrug i boliger

110 m3/år

Vandforbrug i fritidshuse

30 m3/år

Vandforbrug hos enkeltindvindere

200 m3/år

Vandforbrug industri og håndværk

Er som hovedregel ikke medregnet - se ovenfor

Vandforbrug landbrug

20 m3/dyreenhed (kreatur + svin)
Oversigt over landbrug, der ikke forsynes
fra et alment vandværk, fremgår af bilag 4.6.

Tabel 3.5.2.1. Forudsætninger for beregning af forbrug.

Distributionsvandværkernes vandforsyning er i prognosen lagt sammen med vandforbruget fra det vandværk, hvorfra de køber vand.

Distributionsvandværker

Forsynes fra

Sorvad Vandværk

Gjesing Vandværk

Ålsø Vandværk

Grenaa & Anholt Vandforsyning

Tabel 3.5.2.2. Distributionsvandværker.

 

Fremtidigt vandforbrug og forsyningskrav

På baggrund af de nævnte forudsætninger er der udarbejdet prognoser for de enkelte forsyningsområder og for hele kommunen. Nedennævnte tabel viser prognoserne for det forventede vandbehov i 2017 sammen med de eksisterende indvindingstilladelser samt det gennemsnitlige forbrug i årene 2008-2010. En detaljeret prognoseberegning fremgår af bilag 4.5. prognose for vandforbruget 2011-2017.

Prognose for vandforbruget 2011-2017

Indvunden mængde

Gns. 2008-2010 m3/år

Tilladt indvinding

m3/år

Forventet vandbehov 2017 - m3/år

Indvindingsreserve

%

Albertinelund Camping Vandværk

5.230

9.000

7.225

20

Albøge Vandværk

9.883

12.000

9.685

19

Allelev Vandværk

17.784

25.000

19.128

23

AquaDjurs - Lystrup Strand Vandværk

62.562

120.000

64.361

46

AquaDjurs - Nørager Vandværk

24.737

67.000

61.352

8

AquaDjurs - Tøjstrupvejens Vandværk

140.517

70.000

159.307

-128

AquaDjurs - Udbyhøj Vandværk

13.516

40.000

13.886

65

Auning Vandværk

148.400

211.000

159.252

25

Bønnerup Strands Vandværk

64.357

79.000

70.850

10

Bønnerup Vandværk

17.219

35.000

22.305

36

Constantia Vandværk

2.064

3.000

2.023

33

Fannerup Vandværk

11.981

16.000

21.301

-33

Fausing Vandværk

33.058

52.000

36.577

30

Fjellerup Strand Vandværk

63.569

100.000

64.388

36

Fjellerup Vandværk

26.873

43.000

44.356

-3

GAV - Anholt by Vandværk

19.680

25.000

19.546

22

GAV – Dolmer/Havdal/Vejlby

1.530.438

2.043.000

2.199.259

-8

Ginnerup Vandværk

6.317

8.000

17.731

-122

Gjerrild Nordstrand Vandværk

13.746

24.000

24.051

0

Gjerrild Vandværk

15.653

25.000

21.110

16

Gjesing Vandværk

38.827

47.000

43.890

7

Glatved Strandvej Vandværk

704

1.000

690

31

Glatved Vandværk

10.917

12.000

18.339

-53

Glesborg Vandværk

70.064

75.000

95.983

-28

Hegedal Strands Vandværk

2.675

4.000

3.382

15

Hemmed Vandværk

3.107

6.000

4.155

31

Hevring Vandværk

16.660

21.000

17.127

18

Holbæk Vandværk

54.648

68.000

69.295

-2

Homå Vandværk

20.262

30.000

20.257

32

Kastbjerg Vandværk

4.846

7.000

9.949

-42

Kristiansminde II Vest Vandværk

1.392

5.200

1.364

74

Maria Hjerte Engen Vandværk

3.131

5.000

3.068

39

Ramten Vandværk

14.509

21.000

30.619

-46

Rimsø-Emmelev Vandværk

12.747

19.000

22.952

-21

Ring Vandværk

7.793

12.000

7.637

36

Selkær Mølle Vandværk

8.000

12.500

9.260

26

Skovgårde Vandforsyning

15.955

20.000

18.336

8

St. Sjørup Strand Vandværk

19.578

30.000

20.506

32

Stenvad Vandværk

25.941

28.000

38.902

-39

Stokkebro Vandværk

24.849

30.000

35.812

-19

Søby Vandværk

6.330

4.000

6.803

-70

Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk

72.580

78.000

90.908

-17

Trustrup - Lyngby Vandværk

144.654

161.000

170.961

-6

Tørslev Vandværk

5.942

15.200

6.023

60

Tårup Vandværk

2.510

3.000

2.460

18

Udby Vandværk

21.262

24.000

21.237

12

Veggerslev Vandværk

14.316

22.000

18.770

15

Vester Alling Vandværk

5.021

6.500

4.921

24

Vivild Vandværk

54.785

80.000

59.829

25

Voer Vandværk

26.832

26.000

26.695

-3

Ørbæk Vandværk

2.152

7.500

2.109

72

Ørsted Vandværk

121.995

125.000

123.915

1

Ørum Vandværk

65.624

76.000

96.182

-27

Øster Alling Vandværk

40.890

58.000

57.872

0

Ålsrode Vandværk

33.418

33.000

39.590

-20

I alt

3.202.500

4.179.900

4.237.490

-1

Tabel 3.5.2.3. Forventet vandbehov i 2017.

 

 

Indvindingsreserven er mindre end 25 % af tilladelsen

 

Tilladelsen kan ikke overholdes i forhold til det fremtidige forbrug

 

Prognosen viser en stigning på ca. 32 % i det samlede vandforbrug i planperioden. Stigningen skyldes primært den forventede stigning i forsyningen af gærfabrikken og en forventet bioethanolvirksomhed i Grenaa (GAV's forsyningsområde). Hvis dette vandforbrug ikke medregnes, er stigningen på 12 %. Denne stigning skyldes altovervejende den forudsatte tilslutning af enkeltanlæg og landbrug.

Det fremgår af ovennævnte tabel, at ca. 1/3 af vandværkerne forventes ikke at kunne overholde den nuværende tilladte indvindingsmængde i 2017 og at yderligere ca. 1/3 af vandværkerne forventes at have en indvindingsreserve mindre end 25 % af den nuværende tilladelse. Disse vandværker har/kan få behov for at søge om en udvidet indvindingstilladelse.

I følgende tabel er vist nøgletal for de forsyningskrav, som det fremtidige vandbehov stiller til vandforsyningernes leveringskapacitet. Til sammenligning er vist forsyningsevne i 2010. De anvendte beregningsprincipper fremgår af bilag 4.7. Kapacitetsberegning af vandforsyningsanlæg.

Forsyningskrav 2017

 

 

Leveringskapacitet

m3/døgn

Leveringskapacitet

m3/time

Evne

2010

Krav 2017

Evne/Krav

 

Evne 2010

Krav 2017

Evne/Krav

 

Albertinelund Camping Vandværk

99

49,5

2,0

10,0

5,2

1,9

Albøge Vandværk

96

78,6

1,2

8,0

6,6

1,2

Allelev Vandværk

130

104,8

1,2

11,0

8,7

1,3

AquaDjurs - Lystrup Strand Vandværk

420

335

1,3

33,0

26,5

1,2

AquaDjurs - Nørager Vandværk

216

336,2

0,6

18,0

28,0

0,6

AquaDjurs - Tøjstrupvejens Vandværk

767

698

1,1

58,0

52,4

1,1

AquaDjurs - Udbyhøj Vandværk

154

95,1

1,6

16,0

9,9

1,6

Auning Vandværk

1.049

785,4

1,3

79,0

58,9

1,3

Bønnerup Strands Vandværk

470

427

1,1

45,0

40,9

1,1

Bønnerup Vandværk

221

152,8

1,4

23,0

15,9

1,4

Constantia Vandværk

Mangler op-lysninger om pumpeydelse

13,7

-


-

1,4

-

Fannerup Vandværk

120

118,9

1,0

10,0

9,9

1,0

Fausing Vandværk

345

200,4

1,7

30,0

16,7

1,8

Fjellerup Strand Vandværk

816

441

1,9

85,0

45,9

1,9

Fjellerup Vandværk

240

218,7

1,1

19,0

17,3

1,1

GAV - Anholt by Vandværk

129

96,4

1,3

11,0

8,0

1,4

GAV – Dolmer/Havdal/Vejlby

14.049

9.641,0

1,5

1.031,0

723,0

1,4

Ginnerup Vandværk

96

97

1,0

8,0

8,1

1,0

Gjerrild Nordstrand Vandværk

250

165

1,5

26,0

17,2

1,5

Gjerrild Vandværk

183

104

1,8

14,0

8,2

1,7

Gjesing Vandværk

215

216

1,0

17,0

17,1

1,0

Glatved Strandvej Vandværk

29

5

6,2

3,0

0,5

6,0

Glatved Vandværk

149

101

1,5

12,0

8,4

1,4

Glesborg Vandværk

941

473

2,0

74,0

37,5

2,0

Hegedal Strands Vandværk

69

23

3,0

7,0

2,4

2,9

Hemmed Vandværk

70

23

3,1

6,0

1,9

3,2

Hevring Vandværk

224

94

2,4

19,0

7,8

2,4

Holbæk Vandværk

344

361

1,0

27,0

30,1

0,9

Homå Vandværk

184

111

1,7

16,0

9,2

1,7

Kastbjerg Vandværk

114

55

2,1

9,5

4,5

2,1

Kristiansminde II Vest Vandværk

96

8

12,8

8,0

0,6

13,3

Maria Hjerte Engen Vandværk

22

16

1,4

2,0

1,5

1,4

Ramten Vandværk

179

159

1,1

16,0

13,3

1,2

Rimsø-Emmelev Vandværk

Mangler op-lysninger om fordeling af forbrug

113

-

-

9,0

-

Ring Vandværk

84

42

2,0

7,0

3,5

2,0

Selkær Mølle Vandværk

182

63

2,9

19,0

6,6

2,9

Skovgårde Vandforsyning

215

126

1,7

22,0

13,1

1,7

St. Sjørup Strand Vandværk

240

140

1,7

25,0

14,6

1,7

Stenvad Vandværk

202

192

1,1

16,0

15,2

1,1

Stokkebro Vandværk

251

186

1,3

20,0

15,5

1,3

Søby Vandværk

66

37

1,8

6,0

3,1

1,9

Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk

568

494

1,2

50,0

43,2

1,2

Trustrup - Lyngby Vandværk

985

843

1,1

70,8

66,8

1,1

Tørslev Vandværk

80

35

2,3

7,0

3,0

2,3

Tårup Vandværk

84

14

6,2

7,0

1,1

6,4

Udby Vandværk

192

116

1,6

16,0

9,7

1,6

Veggerslev Vandværk

184

93

2,0

21,0

7,3

2,9

Vester Alling Vandværk

58

27

2,1

5,0

2,2

2,3

Vivild Vandværk

414

295

1,4

34,0

23,3

1,5

Voer Vandværk

189

154

1,2

16,0

13,4

1,2

Ørbæk Vandværk

Mangler op-lysninger om filterkapacitet

12

-

-

1,0

-

Ørsted Vandværk

947

612

1,5

75,0

48,4

1,5

Ørum Vandværk

966

474

2,0

124,7

37,6

3,3

Øster Alling Vandværk

600

285

2,1

45,0

22,6

2,0

Ålsrode Vandværk

275

184

1,5

21,0

13,8

1,5

Tabel 3.5.2.4. Fremtidige forsyningskrav og -evne for de almene vandforsyninger.

 

 

Kapacitetsproblemer i spidsbelastningssituationer. Forsyningsfaktor < 1,3

 

Ved at sammenligne de enkelte vandværkers fremtidig forsyningskrav med den nuværende forsyningsevne opnås et indtryk af, om der er behov for at udbygge vandværkerne for at dække det fremtidige vandforbrug. Forholdet mellem forsyningsanlæggets forsyningsevne og forsyningskravet (forsyningsevnefaktoren) bør normalt være større end 1,3. Beregningerne er dog forbundet med en vis usikkerhed, da forbrugsmønstrene på de enkelte vandværker er skønnede ud fra generelle landsdækkende erfaringer.

Størstedelen af de almene vandforsyninger har kapacitet nok til at levere det fremtidige vandforbrug. De med gult markerede vandværker bør nærmere overveje, om forsyningssikkerheden findes acceptabel ud fra lokale forhold.