Natura 2000-handleplanerne

Der er udarbejdet handleplaner for følgende Natura 2000-områder:

  • 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
  • 46 Anholt og havet nord for
  • 47 Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov

Blandt de mange forskellige elementer i planerne kan nævnes, at strandengene ved Randers Fjord forslås plejet ved græsning og rydning. På Anholt skal klitheder og grå-grønne klitter sikres gennem rydning af områder med invasive arter, mens der i Løvenholm Skov vil være fokus på at genoprette højmoser ved vandstandshævning og ved rydning af opvækst.

Natura 2000-lovgivningen giver mulighed for, at Norddjurs Kommune kan prioritere indsatsen og vælge virkemidler.

Kommunen har valgt at prioritere arealer, hvor de nedennævnte kriterier er opfyldt:

  • Arealer hvor lodsejerne er indstillet på, at der laves en plejeindsats eller en genopretning.
  • Områder hvor det er praktisk muligt at gennemføre plejen (nogle arealer er f.eks. for våde til at kunne plejes).
  • Områder der p.t. har den bedste naturværdi.
  • Områder med invasive arter, hvorfra det ser ud til, at der sker spredning af disse arter.
  • Områder der er under pres fra invasive arter eller andre arter i nærliggende tilgroede område.
  • Områder nær områder med høj naturværdi, og som protentielt kan blive til god natur.

Herudover ønsker kommunen at medvirke til, at der samlet set sikres så stor biologisk mangfoldighed som muligt i Natura 2000-områderne.