Offentliggørelse af Norddjurs Kommunes Natura 2000-handleplaner

Norddjurs Kommune er ifølge miljømålsloven forpligtet til at udarbejde handleplaner, der skal sikre "gunstig bevaringsstatus" for de arter og naturtyper, som kommunens Natura 2000-områder skal beskytte.

Den 15. maj 2012 godkendte kommunalbestyrelsen forslag til kommunens Natura 2000-handleplaner, som derefter blev sendt i offentlig høring fra den 8. juni 2012 til den 31. august 2012. Kommunen har modtaget høringssvar fra: Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Dansk Kano og Kajakforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening Østjylland, Landboforeningen Kronjylland, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet og Løvenholmfonden. Høringssvarene er samlet og komprimeret.

Høringssvarene har drejet sig om: Handleplanernes detaljeringsgrad samt ambitionsniveau, offentlig adgang og formidling, tilskudsordninger og inddragelse af lodsejere, sjældne arter og udpegningsgrundlag, sikring af bindende mål med frivillige aftaler, indarbejdelse af hensyn til fredninger, rekreative forstyrrelser af fugle, hydrologi og kystdynamik samt kvælstofnedfald på følsomme naturtyper. Nogle af høringssvarene påpeger forhold, der ikke er omfattet af handleplanerne, andre høringssvar giver anledning til mindre justeringer. Det fremgår af oversigten i bilaget, hvilke høringssvar der har givet anledning til rettelser.

Naturstyrelsens bemærkninger/høringssvar til kommunernes Natura 2000-handleplaner har generelt givet anledning til, at Naturstyrelsen og KL har aftalt en fremgangsmåde til revision af Natura 2000-handleplanerne. De foreslåede ændringer til handleplanerne er især sproglige ændringer, der sikrer, at kommunen ikke bindes op på mere, end der er finansiering til at gennemføre. Arealstørrelserne i handleplanernes "Tabel 1" er desuden tilpasset.

Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse har den 11. december 2012 endeligt vedtaget de tilrettede handleplaner for kommunens Natura 2000-områder.

Jævnfør miljømålslovens § 53 kan de endeligt vedtagne handleplaner påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår handleplanernes indhold og tilvejebringelse. Klagen skal være indgivet skriftligt og skal sendes til norddjurs@norddjurs.dk eller til Norddjurs Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa. Klagen skal jævnfør § 56 i miljømålsloven være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at planen er offentlig bekendtgjort. I overensstemmelse hermed fastsætter Norddjurs Kommune klagefristen til den 16. januar 2013. Kommunen sørger for at sende klager videre til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Norddjurs Kommune. Klager skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetaling samt evt. tilbagebetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Følgende er klageberettigede:

  • Miljøministeren.
  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
  • Offentlige myndigheder.
  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

En klage har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

I henhold til miljømålslovens § 58 skal søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af loven, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.