1.1 Forord

Denne spildevandsplan udgør grundlaget for drift og udvikling af spildevandsselskabet i Norddjurs Kommune i perioden 2014-2022. Spildevandsplanen udgør således Norddjurs Kommunes administrationsgrundlag på spildevandsområdet, og planen er kommunens redskab til at håndtere afledningen af regnvand og spildevand frem til og med 2022. Norddjurs Kommunes spildevandsselskab, AquaDjurs as, driver sin virksomhed inden for de rammer, som spildevandsplanen udstikker.

Spildevandsplanen skal sikre, at håndteringen af regn- og spildevand sker således, at vandrammedirektivets målsætning om god økologisk tilstand i vandløb, søer, fjorde og hav kan opnås.

Spildevandsplanen indeholder:

  • Målsætningerne for spildevandsområdet
  • Status af den eksisterende spildevandstruktur i Norddjurs Kommune
  • Beskrivelse af planlagte og forventede tiltag på spildevandsområdet
  • Beskrivelse af kloaksystemets tilstand
  • Spildevand i det åbne land

I planen beskrives tidspunkt for udførelse af renovering, investering og nye spildevandsanlæg, samt AquaDjurs as' løbende vedligeholdelse og fornyelse af afløbssystemet. Desuden beskrives miljøtilstanden i vandmiljøet, samt tilpasninger til kommunens byudvikling og klimaprojekter.

Sideløbende med udarbejdelse af spildevandsplanen har Norddjurs Kommune udarbejdet en klimatilpasningsplan, som resulterer i en handleplan, hvor klimatiltag i kommunen er beskrevet. I klimaplanen er oplistet de registrerede områder, som er i særlig risiko for at blive oversvømmet på grund af skybrud eller stigende havvandstand. Det er beskrevet, hvilke spildevandsmæssige tiltag der kan være relevante at gennemføre for at afhjælpe eventuelle oversvømmelsesproblemer i de kloakerede områder.

Spildevandsplanen beskriver desuden det serviceniveau, som borgere og virksomheder kan forvente med hensyn til afledningen af regn- og spildevand. Det beskrives hvilken praksis der følges ved dimensionering af kloaksystemer - herunder beskrives serviceniveauet, der er et mål for, hvor hyppigt borgerne må opleve opstuvning af spildevand og regnvand fra afløbssystemet. I praksis tages der højde for klimaforandringerne, primært de øgede regnvandsmængder, som vil påvirke driften af kloaksystemer i fremtiden.

Spildevandsplanen anviser også det administrative og retlige grundlag for Norddjurs Kommunes forvaltning af spildevandsområdet.

Den nye spildevandsplan, der er udarbejdet i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 32, er udarbejdet af Norddjurs Kommune i samarbejde med AquaDjurs as og Orbicon A/S som rådgiver.

Planen er miljøvurderet efter reglerne i lov om miljøvurderinger af planer og programmer.

Planforslaget blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014. Planforslaget har været sendt i offentlig høring i perioden 3. september til 29. oktober 2014.

Spildevandsplanen er vedtaget endeligt af Kommunalbestyrelsen den xx.xxxx 2014.