2.2.1 Tilslutning til kloakforsyning

Indenfor et i spildevandsplanen godkendt kloakopland er der i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4 tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Grundejeren er forpligtet til for egen regning at lade ejendommen tilslutte stikledningerne. Tilsvarende gælder, at når oplande ændres fra fælleskloakering til separatkloakering, så har grundejer pligt til at koble regnvand og spildevand om, og tilslutte sig det nye afløbssystem.

Tilslutningsbidraget er fastsat som et engangsbeløb, der forfalder, når en ejendom kan tilsluttes spildevandsanlægget. For ejendomme, der kontraktligt bliver knyttet til spildevandsforsyningsselskabet, jævnfør lovens § 7a, forfalder tilslutningsbidraget ved kontraktens indgåelse. Regler for betaling af tilslutningsbidrag og den årlige vandafledningsafgift fremgår af Betalingsvedtægten for AquaDjurs as' spildevandsforsyning.

2.2.1.1 Omfangsdræn

Det er tilladt for husejerne at tilslutte omfangsdræn fra et hus til et fælleskloakeret afløbssystem eller til en regnvandskloak i separatkloakerede områder. Som udgangspunkt kan medtages de drænledninger, der har til formål at tørholde husets ydervægge og fundament.