2.6.3 Vand

2.6.3.1 Overfladevand

Den hydrauliske belastning af vandløb stiger generelt lidt som følge af spildevandsplanens realisering, hvor der sker en omlægning fra fælleskloak til separatkloak og inddrages flere kloakoplande. Ny funktionspraksis, gør det muligt i forbindelse med detailprojektering, at tage de nødvendige forholdsregler til sænkning af vandflowet til sårbare vandløb. Sænkningen af den hydrauliske belastning kan ske ved etablering af forsinkelsesbassiner og nedsivningsanlæg. Hermed kan det fraseparerede regnvand tilledes uden væsentlig påvirkning, selv om antallet af regnbetingede udløb og årlige vandmængder fra udløbene bliver forøget.

Separatkloakering medfører generelt, at de næringsstofmæssige belastninger flyttes fra sårbare nærrecipienter til mindre sårbare nær- eller fjernrecipienter. Således vil spildevandstilledningen til visse mindre vandløb afskæres helt. Overløbshændelser med ufortyndet spildevand reduceres, og en større andel af spildevandet behandles på renseanlæggene. Separatkloakering medfører således en mere pålidelig drift af spildevandssystemerne, også i tilfælde af kraftige regnskyl.

Miljømål for en række vandløb i Norddjurs Kommune er ikke opfyldt. Planens tiltag vurderes, jf. ovenfor, generelt at have en positiv effekt på vandløb og søer, og vil således bidrage til målopfyldelse for vandområderne. Den forbedrede spildevandshåndtering, der opnås med de planlagte separatkloakeringer og nykloakeringer, herunder tiltagene i det åbne land, er generelt vurderet at have en positiv effekt for havmiljøet, herunder vil det medvirke til at forbedre badevandskvaliteten.

 

2.6.3.2 Grundvand

Spildevandsplanen indbefatter separatkloakeringer af fælleskloakerede områder samt nykloakeringer udført som separatkloakering eller spildevandskloakering. Dette betyder, at der fremover udelukkende planlægges nedsivning af overfladevand i de kloakerede områder, og dermed ikke yderligere mængder spildevand. I de områder, der kloakeres eller kloaksaneres, vurderes det konkret, om nedsivning af overfladevand er forenelig med hensynet til grundvandsbeskyttelsen.

Tiltag som løbende fornyelser af kloakker og hensigten om at kloakere de bysamfund og samlede bebyggelser, hvor der vurderes at være særlig risiko for forurening af grundvand, er samlet med til at sikre drikkevandsressourcerne mod påvirkninger.

Når der gives tilladelse til nye nedsivningsanlæg i det åbne land vurderes hver ansøgning konkret med hensyn til beskyttelseszoner, således at indvindingsboringer sikres mod forurenende stoffer.

Effekten i forhold til grundvandet vurderes på baggrund af ovenstående samlet set at være positiv og i overensstemmelse med forslag til vandplanerne og gældende indsatsplaners målsætninger. Der vil løbende blive foretaget vurderinger af de grundvandsmæssige beskyttelseshensyn i forhold til håndteringen af spildevandet.