Mål for planperioden (Natura 2000-planens indsatsprogram)

Natura 2000-planens indsatsprogram er bindende retningslinier for handleplanen i første planperiode, og anvendes derfor som handleplanens mål. Dette indsatsprogram skal være gennemført med udgangen af år 2015, dog år 2021 for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. Indsatsprogrammet vedrører alene naturtyper, som er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området (se bilag 1). Indsatsprogrammet på side 18-20 i Natura 2000-planen ses her i sammendrag:

Indsatsprogram
Indsatsprogrammet beskriver indsatsen i den første planperiode 2010-2015 (for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer som nævnt dog frem til 2021).

Indsatsprogrammets generelle retningslinier skal sikre den eksisterende naturtilstand og gælder for alle arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. Indsatsprogrammets konkrete retningslinier skal sikre små naturarealer, ubeskyttede naturarealer og særligt truede arter og naturtyper.

Generelle retningslinier
Indsatser efter sigtelinie 1. Areal og tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for udpegede arter må ikke gå tilbage eller forringes.
1.1 Reduktion af kvælstofdeposition fra luften på områdets habitatnaturtyper sker ved administration af husdyrgodkendelsesloven. Den øvrige reduktion af tilførsel af næringsstoffer til naturtyperne sker via vandplanlægningen.
1.2 Den mest hensigtsmæssige hydrologi sikres i aktive og nedbrudte højmoser, hængesæk, tidvis våd eng og våd hede og i skovnaturtyperne.
1.3 De lysåbne terrestiske naturtyper skal sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje. Skovnaturtyperne skal sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje. I særlige tilfælde kan permanent ophør af drift i skovnaturtyper være nødvendig for at opfylde direktivforpligtelsen.
1.4 Invasive arter bekæmpes og deres spredning forebygges så vidt muligt og ved hjælp af bedst kendte metode.

Konkrete retningsliner
Indsatser efter sigtelinie 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder for arter, som ikke kan opretholdes ved drift af det nuværende areal alene, sikres ved arealudvidelse, sammenkædning af arealer, pleje af naboarealer og/eller etablering af spredningskorridorer.
2.1 Aktive højmosearealer udvides og sammenkædes, hvor de naturgivne forhold gør det muligt (se under punkt 4).

Indsatser efter sigtelinie 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- og miljølovgivningen skal sikres.
3.1 Skovnaturtyper sikres. Der kan dog være tale om en dynamisk situation, hvor det ikke nødvendigvis er de samme forekomster, der over tid bidrager til sikring af en skovnaturtype.
3.2 Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er omfattet af lovgivningen, sikres mod ødelæggelse.

Indsatser efter sigtelinie 4. Der skal gøres en særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografiske status er i fare for at blive alvorligt forringet i 1. planperiode.
4.1 Højmosearealet udvides og sammebindes, hvor det naturmæssigt er mest hensigtsmæssigt. Højmosearealet søges successivt udvidet og sammenbundet gennem forbedret hydrologi og sikring af lysåbne forhold med størrelsesordenen 15-25 ha.

Indsatser som forventes gennemført via anden planlægning end Natura 2000-handleplanen

Husdyrgodkendelsesloven
Administration af denne lov forventes at reducere kvælstofdeposition fra luften på områdets habitatnaturtyper.

Vandplanen
Vandkvaliteten i Løvenholm Langsø forventes at blive forbedret gennem den generelle indsats via vandplanerne.

Område nr. 47 Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov er i vandplanen lokaliseret som et særligt drikkevandsområde. Det vil blive sikret, at en eventuel vandindvinding ikke er til hinder for, at der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de aktuelle naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området.

Strategisk Miljøvurdering
Jævnfør bekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 af lov om miljøvurdering (miljøvurderingsloven) skal der foretages en miljøvurdering af planer og programmer, der omhandler fysisk planlægning og arealanvendelse, eller som kan påvirke et internationalt beskyttelsesområde væsentligt. (Med "væsenlig påvirkning" forstås såvel positive som negative væsentlige påvirkninger).

På baggrund af ovenstående har Naturstyrelsen udarbejdet en miljøvurdering, der belyser konsekvenserne ved at gennemføre Natura 2000-planen for område nr. 47 Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov.

Handleplaner for et Natura 2000-område vil påvirke området væsentligt, da dette netop er formålet med planen. Derfor er den kommunale Natura 2000-handleplan ligeledes omfattet af krav om miljøvurdering.

Handleplanens indhold er i vidt omfang baseret på Natura 2000-planens forslag til foranstaltninger. Da handleplanerne ikke indebærer nye rammer for fremtidige anlægstilladelser eller vil påvirke Natura 2000-områderne væsentligt og yderligere end det, der lægges op til i de allerede miljøvurderede Natura 2000-planer, er handleplanen (jævnfør miljøvurderingslovens § 3, stk. 2) ikke omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.