2.5.4 Vandplan 2010-2015 og Vandområdeplan 2015-2021

I oktober 2000 blev Vandrammedirektivet vedtaget af EU. I Danmark er det europæiske Vandrammedirektiv implementeret i den nationale lovgivning med miljømålsloven og lov om vandplanlægning. Ifølge disse må spildevandsplanen ikke stride imod statens vandplaner. Vandplanerne fastsætter miljømål for alle vandforekomster (overfladevand og grundvand) og ledsages af et indsatsprogram.

De endeligt vedtagne 1. generation af vandplaner for perioden 2009-2015 blev offentliggjort den 30. oktober 2014.

På baggrund af vandplanerne skal kommunerne herefter udarbejde forslag til kommunale handleplaner for, hvordan de vil nå målene i vandplanerne. Forslag til handleplaner skal ligge klar senest 6 måneder efter, at de endelige vandplaner er offentliggjort. Handleplanforslagene skal herefter i offentlig høring i mindst 8 uger, før de kan vedtages endeligt. Kommunerne skal vedtage sine handleplaner senest 1 år efter, at vandplanerne er offentliggjort.

Tiltagene skal medvirke til, at miljømålet "god økologisk tilstand" eller andre fastsatte miljømål kan opnås i de pågældende vandområder.

Udarbejdelse af såkaldte vandområdeplaner for anden generation af de danske vandplaner, er desuden blevet påbegyndt. Forslag til vandområdeplaner og tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer for anden planperiode 2015-2021 sendes i 6 måneders offentlig høring senest den 22. december 2014, og planerne for anden vandplanperiode skal være vedtaget senest den 22. december 2015.

Med loven om vandplanlægning for anden vandplanperiode skulle kommunerne, under inddragelse af lokale vandråd, komme med forslag til dele af indsatsprogrammet. Vandrådene, der bestod af personer fra relevante landsdækkende og lokale organisationer, skulle rådgive kommunerne i udarbejdelsen af forslag til indsatsprogrammer for forbedring af fysiske forhold i vandløbene i planperioden 2015-2021.

Regionplan 2005 fra de nu nedlagte amter var gældende indtil de endelige vandplaner blev vedtaget i oktober 2014.