2.5.6 Vandforsyningsplan 2011-2017

Vandforsyningsstrukturen i Norddjurs Kommune beskrives i Vandforsyningsplan 2011-2017.

Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur for drikkevand. I planen fastlægges grænserne mellem de enkelte vandværkers forsyningsområder. Planen skal sikre, at der kan leveres godt og tilstrækkeligt med drikkevand til forbrugerne inden for planperioden. Dette indebærer, at vandværkerne skal fungere tilfredsstillende både teknisk og hygiejnisk, at ledningsnettet udbygges, og at der opnås god forsyningssikkerhed i kommunen. Planen danner grundlag dels for den kommunale administration af vandforsyningen og dels for vandforsyningernes egen planlægning.

Planens udgangspunkt er Norddjurs Kommunes ønske om, at

  • Alle forbrugere af drikkevand skal sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder af drikkevand af god kvalitet.
  • Grundvandet skal beskyttes mod forurening.
  • Drikkevandsforsyningen skal baseres på grundvand, der kun har gennemgået simpel vandbehandling.
  • Vandforsyningen, i det omfang det er hensigtsmæssigt, skal bygge på en decentral struktur for at udnytte grundvandsforekomsterne optimalt.
  • Indvindingen af grundvand skal begrænses til det nødvendige.

Samtidig følges miljømål for grundvand i forhold til statens vandplaner. Norddjurs Kommune har en decentral vandforsyningsstruktur. Vandforsyningen kommer fra 58 almene vandværker og 20 ikke-almene vandværker beliggende i kommunen. Desuden har ca. 1.000 ejendomme egen drikkevandsindvinding fra egen boring samt enkelte markvandinger og industrielle indvindinger.

Vandforbruget skønnes at stige med ca. 30% i perioden frem til 2017. Udviklingen er dog afhængig af produktionsudvidelser hos eksisterende store vandforbrugende virksomheder, og evt. etablering af nye virksomheder.

Det sikres, at der ikke er modstrid imellem de hensyn, der skal varetages i henholdsvis vandforsyningsplanen og spildevandsplanen.