3.2 AquaDjurs as - Forsyningens politik og mål

AquaDjurs as er Norddjurs Kommunes spildevandsselskab.

Forsyningsselskabet modtager og behandler spildevand fra ca. 16.000 kunder. Det bliver årligt til 4,2 mio. m3 spildevand, der behandles på kommunens renseanlæg eller ledes til rensning på Randers Centralrenseanlæg. Spildevandet håndteres via ca. 1.020 km ledningsnet og ca. 230 pumpestationer.

AquaDjurs as har som spildevandsselskab bl.a. ansvaret for:

 • Drift- og vedligehold af spildevandsselskabets afløbssystem, herunder
  - Sørge for god tilstand af afløbssystemet.
  - Føre tilsyn med selskabets afløbssystem, herunder bassiner, pumper og bygværker.
 • At fastsætte funktionskrav og serviceniveau udtrykt ved minimumskrav eller skærpet funktionskrav og overholde dette.
 • At fastsætte størrelsen af vandafledningsbidraget.
 • At udarbejde betalingsvedtægt for selskabet.

Politik, mål og visioner for spildevandsselskabet er nærmere beskrevet i ”Strategiplan AquaDjurs as”, der sætter kursen for den langsigtede udvikling, samt ”Ejerstrategi for AquaDjurs”, som fastlægger en række strategiske målsætninger for selskabet. Ejerstrategien er blevet vedtaget af kommunalbestyrelsen den 19. marts 2013.

Mission
AquaDjurs as sørger for rent vand i Norddjurs Kommune til gavn for sundheden og miljøet

Vision
AquaDjurs as vil være en attraktiv og fremsynet vand- og spildevandsvirksomhed på Djursland

Formål

Selskabets formål er at drive og udvikle de overtagne forsyningsaktiviteter på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne samt sikre en spildevands- og drikkevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til både forsyningssikkerhed og naturen

Visionen vil AquaDjurs as opnå ved:

 • At arbejde målrettet på at skabe tilfredse kunder.
 • At stræbe efter at udnytte ressourcerne endnu bedre og opnå endnu større effekt af indsatsen.
 • At skabe en attraktiv og udviklingsorienteret virksomhed, hvor medarbejderne trives.