3.3 Serviceniveau

Indenfor spildevandsplanens kloakoplande har grundejeren både ret og pligt til at aflede spildevand til AquaDjurs as' afløbssystem. Grundejeren har derfor også en berettiget forventning til det serviceniveau eller den forsyningssikkerhed, som AquaDjurs as leverer.

Med klimaforandringerne vil der i fremtiden komme kraftigere regn, og det vil komme oftere. Når dette sker, bliver eksisterende afløbsledninger gradvist mere belastede. Flere steder vil der ikke være tilstrækkelig kapacitet i ledningsnettet, hvilket vil betyde, at der kommer vand på terræn oftere end før. Afløbssystemer dimensioneres normalt ikke til at bortlede vandmængder som følge af ekstreme regnhændelser.

Dette vil ikke nødvendigvis give problemer, idet vandet ofte bliver liggende på vejen, indtil der igen er plads i afløbssystemet. Vandet samler sig, hvor der er lavninger i terrænet. Om der er risiko for oversvømmelse afhænger af terrænforholdene på veje, fortove, grønne områder, matriklen, afløbssystemet m.v.