3.3.3 Dimensionering af kloakanlæg

Ved dimensionering af kloakanlæg, hvor der udføres hydrauliske beregninger, vil dette normalt blive suppleret med oversvømmelseskort, der viser, hvad der sker på overfladen ved skybrud (i henhold til kommunens klimatilpasningsplan). Hvis der i denne forbindelse identificeres særlige problemområder, søges der udarbejdet nærmere detaljerede planer for klimatilpasningstiltag i disse områder. Disse planer udarbejdes i samarbejde imellem AquaDjurs, Norddjurs Kommune og evt. berørte lodsejere.

For at tage hensyn til kommende klimaforandringer og statistisk usikkerhed skal der ved dimensionering af nye spildevandsanlæg benyttes sikkerhedstillæg, der i beregningen bliver tillagt regnmængden, som beskrevet i Spildevandskomitéens Skrift nr. 27 ”Funktionspraksis for afløbssystemer under regn” og Skrift nr. 29 ”Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer”.

AquaDjurs as har ansvaret for, at der tages stilling til sikkerhedstillæggets størrelse, og at der gennemføres hydrauliske beregninger i henhold til funktionspraksis.

Sikkerhedstillæg består af tre forskellige faktorer, som beskrevet nedenfor:

Faktor

Tillæg

Klimafaktor

1,11-1,18 (afhængig af regnhændelse)  

Fortætningsfaktor

1,0-1,3

Faktor for statistisk usikkerhed  

1,0-1,2

På baggrund af Naturstyrelsens ”Vejledning om Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner” korrigeres med en klimafaktor i forhold til de forventede klimaændringer. Region Midtjylland anvender ligeledes disse klimafaktorer i den udarbejdede ”Skabelon til Klimatilpasningsplan”.

Faktoren for byfortætning vurderes i hvert enkelt tilfælde, alt efter oplandets struktur. Faktoren for statistisk usikkerhed (modelberegning) vurderes individuelt i hvert tilfælde i forbindelse med områdeplaner og udførelse af spildevandsanlæg.