3.3.1 Eksisterende ledningsnet

Ved udbygning af afløbssystemet skal der findes en balance mellem borgernes forventning og spildevandsselskabets investeringer. Vælges der små ledninger, vil disse fungere godt ved mindre regnskyl, være selvrensende og billige at etablere, men de kan give problemer under store regnskyl med oversvømmelser til følge. Vælges større ledninger, der er dyrere i anlæg og drift, kan man risikere, at ledningerne ikke er selvrensende, og at de dermed giver forstoppelser i tørvejr, men de kan aflede meget vand under regn.

Ifølge de tidligere dimensioneringsmål kunne det tillades, at ledninger i fælleskloakerede områder højst blev overbelastet hvert andet år, med deraf følgende risiko for oversvømmelse af dybe kældre. Separate regnvandsledninger blev dimensioneret, så ledningerne højst blev overbelastet én gang årligt.

Eksisterende ledningsnet er derfor dimensioneret efter følgende praksis:

Kloakeringsform og arealanvendelse

Gentagelsesperiode for fuld udnyttelse af rørkapacitet

Fællessystem:

Bolig- og erhvervsområder   

2 år

Separatsystem, regnvand:

Bolig- og erhvervsområder

1 år