3.3.2 Nye kloakanlæg

Ved dimensionering af nye kloakanlæg foreskriver den nugældende funktionspraksis, at der for alle nye kloakoplande og fuldt ud fornyede kloakoplande gælder, at opstuvning til terræn som minimum ikke må ske hyppigere end:

  • hvert 10. år i fælleskloakerede områder
  • hvert 5. år i separatkloakerede områder

Kloakeringsform / arealanvendelse   

Tilladelig gentagelsesperiode ved opstuvning til kritisk kote = terræn  

Fælleskloak for regn- og spildevand

Bolig- og erhvervsområder

10 år

Separatkloak, regnvandsdel

Bolig- og erhvervsområder

5 år

Separatkloak, regnvandsdel

Grønne områder

2 år

Spildevandsselskabet er normalt forpligtet til, at grundejere kan aflede vand fra stueplan ved gravitation, mens grundejere selv har ansvaret for afvanding af kælderen. Kloakforsyningen har ikke pligt til at sørge for, at kældre kan afvandes eller tørholdes. Husejere kan selv modvirke kælderoversvømmelser på flere måder:

  • Separering af regn- og spildevand, så regnvandet ikke presses ind gennem kældres afløb. I områder, hvor hovedkloakken stadig er udført som en fælles ledning for regn- og spildevand, kan der monteres et højvandslukke for at hindre opstuvning af vand fra fælleskloakken ind i husets afløbsinstallationer.
  • Pumpning af spildevand fra en ejendom modvirker effektivt, at regnvand presses ind i kældre.

Højvandslukker skal finansieres af grundejeren selv, da det ifølge lovgivningen som udgangspunkt ikke er tilladt, at spildevandsselskabet bidrager.