4.2.1 Kommunnale renseanlæg

Spildevandet i Norddjurs Kommune renses i dag på 4 kommunale renseanlæg. Herunder ledes spildevand fra et stort område i den vestlige del af kommunen til rensning på Randers Centralrenseanlæg.

Der er de senere år arbejdet mod en central renseanlægsstruktur, således at de mindre renseanlæg er blevet nedlagt, og spildevandet fra oplandene er afskåret og ledt til henholdsvis Fornæs Renseanlæg eller Randers Centralrenseanlæg. Kun Voer Renseanlæg mangler at blive nedlagt for at fuldføre den centralisering, der er beskrevet i den tidligere spildevandsplan.

Her ses renseanlægsstrukturen i kommunen (excl. Anholt).

De enkelte anlægs nuværende spildevandsbelastning er opgjort i personækvivalenter (PE). For at kunne vurdere anlæggets kapacitet er der både angivet en dimensioneret kapacitet, og den seneste belastning beregnet ud fra målt organisk stof ved anlæggets indløb.

Renseanlæg  

Kapacitet (PE)  

Belastning (PE)  

Type rensning

Fornæs

69.704

42.784

Mekanisk-biologisk-nitrifikation-denitrifikation-kemisk  

Voer

50

50

Biologisk sandfilter

Anholt

163

100

Nedsivning

Randers

160.000

9.466 *

Mekanisk-biologisk-nitrifikation-denitrifikation-kemisk

Fornæs Renseanlæg udleder det rensede spildevand via en havledning til Kattegat, hvorved der sker en stor fortynding. Der er ikke umiddelbart kapacitetsproblemer på renseanlæggene. Oplysninger om kapaciteten på renseanlæggene stammer fra udledningstilladelserne for de enkelte anlæg, mens belastningen er et udtræk fra Opus-databasen.

Oplandet og ledningsnettet til hvert renseanlæg kan ses her i detaljer. Desuden er hvert enkelt renseanlæg beskrevet i skema for renseanlæg.

Oplandskarakteristika for de enkelte renseanlæg fremgår af nedenstående tabel. Kolonnen med separeret angiver, hvor stor en del af det samlede areal, der i dag er udført som separat kloak i procent.

Renseanlæg

Areal (ha)

Kloakeringstype (ha)

Separeret (%)

   

Fælles

Separat

Spildevand

 

Fornæs (incl. oplande, der løber til Bredstrup Forrenseanlæg)

2.390

585

935

870

76

Voer

17

-

17,40

-

100

Anholt

9

-

-

9

100

Randers (kun oplande i Norddjurs Kommune)

950

115

657

178

88

 

4.2.1.1 Slambehandling

I Norddjurs Kommune udbringes størstedelen af slamproduktionen på landbrugsjord.

Der foretages løbende kontrol med indhold af forurenende stoffer i spildevandsslammet. I perioder er der problemer med cadmium, kobber og polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH), hvorved slammet ikke kan udbringes på landbrugsjord. Der er stor fokus på at finde kilderne til forureningen af slammet.

Hvis slammet ikke kan udbringes på landbrugsjord, afsættes det til deponi eller anvendes ved virksomheden Weber til lecanødder. Inden anvendelse i produktion skal slammet kontrolleres og godkendes.

Septisk slam fra tømningsordning for bundfældningstanke bortskaffes p.t. til deponering. Norddjurs Kommune har indtil videre besluttet at lade den vedtagne tømningsordning administrere via det kommunale affaldsselskab Reno Djurs I/S.