4.1.1 Kommunens kloakeringsstruktur

På kortet nedenunder er vist, hvordan de forskellige kloakeringstyper er fordelt i Norddjurs Kommune.

En meget stor del af kloaknettet er separeret, således at regnvand og spildevand er delt. Som det ses af kortet, er de tilbageværende fælleskloakerede oplande primært koncentreret i Grenaa. Derudover er der en række byområder, hvor der endnu er fællessystem. Separering af regn og spildevand i de fælleskloakerede områder har høj prioritet, se investeringsplanen.

Af kortet ses, at næsten alle områderne er planlagt til separering. Enkelte områder i den centrale del af Grenaa forventes at forblive fælleskloakeret i perspektivperioden.

De øvrige områder er enten separatkloakeret eller spildevandskloakeret. Generelt er spildevandskloakeringen anvendt i sommerhusområderne, mens separatkloakeringen er koncentreret i byområderne. Ved spildevandskloakering nedsives regnvand, mens der ved separatkloakering ledes regnvand til en lokal recipient via rørsystemer og eventuelt bassin. Hvor der er spildevandskloakeret, er befæstelsesgraden normalvis lav, således at det giver god mulighed for nedsivning af regnvand lokalt.

Statisk kort

4.1.1.1 Anbefaling om separering af regnvand og spildevand

Det anbefales, at alle grundejere i fælleskloakerede områder i kommunen, ved nybyggeri og ved betydende ombygning af afløbssystemet, separerer regn- og spildevand på ejendommen. Dette er en fremtidssikring, hvorved husejeren imødegår oversvømmelsesproblemer, og undgår senere at skulle ændre til separatsystem med følgende større ulemper og udgifter.

detailkort er vist, hvor der kan forventes separatkloakeret, og her kræves separering gennemført ved ændring af det eksisterende afløbssystem.

Fællessystemet fastholdes kun i de centrale byområder i Grenaa, hvor det er meget omkostningstungt at separere kloaksystemet.