4.1.3 regnbetingede udløb til vandmiljøet

For at beskytte vandmiljøet bedst muligt, er det vigtigt at have styr på, hvor, hvordan og hvor meget spildevand der løber ud i vandløb, søer og kystområder. Belastningen med spildevand har betydning for miljøtilstanden i vandområderne, og i kystområderne også for badevandskvaliteten.

Vandområder modtager både regnvand, renset og urenset spildevand. Det urensede spildevand er naturligvis det mest problematiske, fordi det påvirker miljøtilstanden i recipienterne mest.

Udløb fra kloaksystemet til recipienterne sker, når der løber regnvand fra separatkloakerede områder, eller når der på grund af kapacitetsproblemer i kloakken sker udledning af en blanding af regnvand og urenset spildevand i fælleskloakerede områder. Under kraftig regn har fælleskloakerede systemer ofte ikke kapacitet til at aflede alt overfladevand og spildevand til renseanlæg, hvilket kan medføre, at urenset spildevand og regnvand udledes til recipienten i såkaldte overløb.

Der kan i forbindelse med overløb fra fællessystemer være anlagt bassiner (sparebassiner), som har til formål at begrænse udløbet af spildevand til recipienterne. Ved flere regnvandsudledninger er der ligeledes anlagt bassiner til forsinkelse og rensning af regnvandet, inden det udledes. Er bassinet udformet som et tørt bassin, beskyttes recipienten mod hydrauliske påvirkninger som følge af høje vandføringer. Er bassinet vådt, sker der desuden en rensning af regnvandet inden udledning. Fordelingen af de forskellige typer af udløb ses af nedenstående tabel.

Regnbetingede udløb

Antal (stk.)

Overløb fra fælleskloak med sparebassin

19

Overløb fra fælleskloak uden sparebassin  

35

Udløb fra regnvandskloak med bassin

42

Udløb fra regnvandskloak uden bassin

181

Antal udløb i alt

277

Ved at der med denne spildevandsplan sker en omlægning af mange kloaksystemer fra fælleskloak til separatkloak, reduceres de regnbetingede udløb af urenset spildevand, og der kommer bedre styr på håndteringen af regnvand og spildevand.

Udløbsskemaet indeholder en liste over udledninger til recipienter og udledte mængder af næringsstoffer fra de regnbetingede udledninger.

Statisk kort

Geografisk oversigt over planlagte/ændrede udløb ses på nedenstående kort:

Statisk kort

De miljømæssige problemer ved regnbetingede udløb fremgår af nedenstående oversigt.

Fakta

Regnbetingede udledninger kan medføre kraftigt forhøjede vandføringer i vandløb, og vil kunne medføre erosion i vandløbets brinker og bund. Dette kan påvirke vandløbets forløb, samt dyre- og plantelivet.

Større regnvandsudløb kan skabe oversvømmelsesproblemer langs vandløb.

Regnvand kan, mens det løber på overflader, optage en række miljøfremmede stoffer som tungmetaller, pesticider og olierester.

Overløb fra fælleskloak kan give æstetiske og bakteriologiske problemer (papirrester og colibakterier), hvilket især kan medføre problemer i forhold til badevand.

Overløb fra fælleskloakerede områder indeholder organisk stof i et omfang, der kan medføre akut iltsvind i mindre vandløb.

Regnbetingede udledninger indeholder kvælstof og fosfor, som medvirker til forøget algevækst i vandområder. Koncentrationen af næringsstoffer er højere i overløbsvand fra fællessystemer end i separat overfladevand. Alligevel kan separat overfaldevand bidrage med væsentlige mængder næringsstoffer, da der er tale om større vandmængder.