3.1.3 Klimatilpasning

Klimaforandringerne betyder, at vi fremover vil få mere og kraftigere nedbør i Danmark. Det vil få konsekvenser for afløbssystemet og måden, vi håndterer regn- og spildevand på.

Norddjurs Kommune vil gennem fokus på klimatilpasning sikre, at borgere og væsentlige samfundsmæssige værdier bliver beskyttet så godt som muligt mod de negative konsekvenser af klimaændringerne.

Norddjurs Kommune og AquaDjurs vil med spildevandsplanen således arbejde for:

  • At sikre borgere og virksomheder bedst muligt mod konsekvenserne af klimaforandringerne.
  • At være på forkant med klimaforandringerne for derigennem at sikre, at afløbssystemet også i fremtiden vil have tilstrækkelig kapacitet og tilstand til at fungere tilfredsstillende.
  • At være aktive medspillere i forhold til den samlede klimatilpasning i kommunen.

De klimamæssige udfordringer kan i et vist omfang løses ved kloakmæssige tiltag. Spildevandsplanen koordineres med kommunens handlingsplan for klimatilpasning, idet de to planer er udarbejdet i en sideløbende proces.

I kommunens klimatilpasningsplan er indsatsen for klimasikring kendetegnet ved, at der arbejdes for:

  • Fælles løsninger på fælles udfordringer med fokus på samspillet mellem byerne og det åbne land.
  • At have mest muligt ud af de investeringer, der i de kommende år skal foretages på klimatilpasning.
  • At samtænke udfordringen med at klimatilpasse Norddjurs Kommune med udviklingsperspektiver for erhvervslivet, øget bosætning og det gode liv i kommunen.
  • Samarbejde med borgere, erhverv, forsyningsselskab og nabokommuner, så der i fællesskab kan gøres en indsats for at håndtere de klimarelaterede udfordringer på nye og nyttige måder.